др Вујадин Иванишевић

научни саветник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања

Истраживачки опус др Вујадина Иванишевића обухвата низ тема, међу које треба уврститити проучавање урбанизма, материјалне и духовне културе од раздобља касне антике, преко сеобе народа до средњег века, са посебним освртом на рановизантијску епоху. Засебну истраживачку тему представља изучавање процеса дезурбанизације римског полиса и подизање нове метрополе Јустинијане Приме – Царичиног града. Знатан део истраживања укључује проучавањe римске и византијске нумизматике и сигилографије, као и новчарства средњовековне Србије.

 

Образовање

1996 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Новчани систем средњовековне Србије

1986 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Оптицај анонимних фолиса на простору Централног Балкана

1981 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2007– Археолошки институт, научни саветник
2002– Археолошки институт, виши научни сарадник
2001– Археолошки институт, научни сарадник
2000-2001 Centre de Recherches d’Histoire et de Civilisation de Byzance, Collège de France
1996 – Археолошки институт, научни сарадник
1986 – Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Jeзици: француски, енглески

 

Руковођење пројектима

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарствa просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2006-2010) Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века Министарства за науку Републике Србије, Археолошки институт

(2001-2005) Средњовековна утврђења и градови Министарства за науку Републике Србије, Археолошки институт

(од 1999.) Српско-француска археолошка истраживања у области Царичиног Града, Археолошки институт

 

Ангажовање на пројектима

(2014-2016) Archaeology of frontiers: material culture of frontiers and borderlands in medieval Poland and Serbia

(2012-2013) Identidad y alteridad entre los Bárbaros: La problemática interrelación entre las fuentes textuales y el registro arqueológico

(2010-2015) ArchaeoLandscapes Europe, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a.M

(2007-2011) Slavs at the Border of the Byzantine Commonwealth

(2007-2009) L’est européen dans le haut Moyen Âge: des tributs à l’état

 

Чланства

  • Дописни члан Српске академије наука и уметности
  • Инострани дописни члан Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France
  • Дописни члан Deutsches Archäologisches Institut

 

Учешћа на међународним скуповима

23rd International Byzantine Congress, Belgrade 2016

XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009

21st International Byzantine Congress, London 2006

XIIIth International Numismatic Congress, Madrid 2003

Late Antique Archaeology 2003: Social and Political Life, Ashmolean Museum, Oxford 2003

XXe Congrès international des études byzantines, Paris 2001

XII Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin1997

VI Међународни конгрес словенске археологије, Новгород 1996

XIe Congrès international de numismatique, Bruxelles 1991

XVIIIe Congrès international des études byzantines, Moscou 1991

 

Учешћа на домаћим скуповима

Стефан Првовенчани и његово доба, Београд 2018.

Шеста национална конференција византолога Србије, Београд 2015.

Пета национална конференција византолога Србије, Београд 2010.

Пад српске Деспотовине 1459. године, Београд – Смедерево 2009.

Љубомир Ковачевић – живот и дело, Београд 2008.

Трећа југословенска конференција византолога, Крушевац 2000.

Друга југословенска конференција византолога, Студеница 1995.

 

Библиографија

Монографије

Bavant, B. et Ivanišević, V. 2019. Caričin Grad IV, Catalogue des objets des fouilles anciennes et autres études, Rome – Belgrade 2019 : Collection de l’École française de Rome 75/4, École française de Rome; Institut archéologique de Belgrade

Ivanišević, V. Kazanski, M. Mastykova, A. 2006. Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations, Paris: Collège de France – CNRS, Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographie 22

Радић, В. и Иванишевић, В. 2006. Византијски новац из Народног музеја у Београду (Byzantine Coins from the National Museum in Belgrade), Београд: Народни музеј Београд

Morrisson, C. Popović, V. Ivanišević, V. 2006. Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure (491-713), Paris: Réalités byzantines

Иванишевић, В. 2001. Новчарство средњовековне Србије (Serbian Medieval Coinage), Београд: Стубови културе

Поглавља у монографијама и зборницима

Иванишевић, В. 2019. Обим ковања српског средњовековног новца краљевског периода (The volume of coinage in the medieval Serbian kingdom), у Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића, ур. Љ. Максимовић, С. Пириватрић, 503-520. Београд: Српска академија наука и уметности; Српски комитет за византологију

Ivanišević, V. 2018. Metal Workshops of Caričin Grad (Justiniana Prima), in Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte – Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag, Hrsg. J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida, 711-723. Mainz: Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Band 150

Ivanišević, V. 2016. Caričin Grad (Justiniana Prima): A New-Discovered City for a ‘New’ Society, in Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016, Plenary papers, ed. S. Marjanović-Dušanić, 107-126. Belgrade

Ivanišević, V. 2015. The Danubian Limes of the Diocese of Dacia in the 5th Century, in Romania Gothica II: The Frontier World Romans, Barbarians and Military Culture, ed. T. Vida, 653-665. Budapest: Eötvös Loránd University, Institute for Archaeological Sciences

Ivanišević, V. 2010. La monnaie paléobyzantine dans l’Illyricum du nord, in Mélanges Cécile Morrisson, Travaux et Mémoires 16, 441-454. Paris: Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance

Приређени тематски зборници

Јовановић, В. Ћирковић, С. Зечевић, Е. Иванишевић, В. Радић, В. 2004. Ново БрдоNovo Brdo, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе

Ivanišević, V. Kazanski, M. 2012. The PonticDanubian Realm in the Period of the Great Migration, Paris – Beograd: Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 36; Arheološki institut, Posebna izdanja 51

Ivanišević, V. Veljanovski, T. Cowley, D. Kiarszys, G. Bugarski, I. 2015. Recovering Lost Landscapes, Beograd: Arheološki institut

Bugarski, I. Heinrich-Tamaska, O. Ivanišević, V. Syrbe, D. 2016. GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau, Remshalden: Forschungen zu Spätantike und Mittelalter

Quiroga, J. L. Kazanski, M. Ivanišević, V. 2017. Entangled Identities and Otherness in Late Antique and Early Medieval Europe. Historical, Archaeological and Bioarchaeological approaches, Oxford: BAR International Series 2852

Popović, I. Kazanski, M. Ivanišević, V. 2017. Sirmium à l’époque des Grandes Migrations, Leuven – Paris – Bristol: Centre de Recherche d’Histoire et civilisation de Byzance, Monographies 53; Peeters

Радови у научним часописима

Ivanišević, V. and Krsmanović, B. 2018. New Byzantine Seals from Morava (Margum) and Braničevo. Старинар LXVIII: 111–124.

Ivanišević, V. 1989. Interpretation and Dating of the Folles of Basil II and Constantine VIII – the Class A2. Зборник радова Византолошког института 27-28: 19-42.