Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

др Милица Радишић

др Милица Радишић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

mveselicic@gmail.com
mveselicic@yahoo.com

Област интересовања

Др Милица Радишић се бави проучавањем културног, друштвеног и привредног развоја популација Балкана и средње Европе у доба насељавања Словена, Бугара и Мађара, и успостављања њихових држава, у периоду од 7. до 12. века. Настоји да сагледа карактер и интензитет међусобних веза новонасељених народа са великим културним комплексима окружења – Византијом, Кијевском Русијом и Каролиншким царством/Светим Римским царством. Нарочито је усмерена на изучавање занатско-уметничких импулса, обележја друштвеног статуса и обичаја сахрањивања. У ужем смислу, посвећена је студијама материјалне културе са акцентом на технолошким и стилско-типолошким  анализама металних налаза.

 

Образовање

2020 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Средњовековно археолошко наслеђе на југу карпатско- панонског простора: „бјелобрдски комплекс“ у Србији

2011 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Датовање и распрострањеност такозваних кијевских наушница   на простору Западног Балкана

2007 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2020 – Археолошки институт, научни сарадник
2015 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач приправник
2008-2009 – Народни музеј Чачак, приправник

 

Језици: енглески

 

Награде и стипендије

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  и стипендија општине Чачак током основних студија

 

Ангажовање на пројектима

(од 2020) Научно-истраживачки пројекат за Београдску тврђаву, Секретаријат за културу Скупштине града Београда

(од 2022) Археолошка истраживања тврђаве Копријан код Дољевца, Министарство културе и информисања Републике Србије

(2023-2025) Interpreting Art of Mysterious Medieval Stećak Tombstones through Virtual Reality (StećakLand), Креативна Европа

(2020–2025) Cultural Contacts in the Central Balkans: The Study of Archaeological Contexts / Културни контакти на Централните Балкани според проучванията на археологически контексти от късната праистория до XVIII в., Програм сарадње између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука.

(2011–2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво (САД)
  • Европска асоцијација археолога (ЕАА)

 

Учешћа на међународним скуповима

6th International Scientific Symposium in honour of Stjepan Gunjača, Museum of Croatian Archaeological Monuments, Split, 8 – 11 November 2023

29th EAA Annual Meeting, Belfast, Northern Ireland, 30th August-2nd September 2023

FUROR NORMANNORUM A 9–11. századi kétélű kardok kutatása: régészeti, metallurgiai megközelítések / Research on 9-11th Century Double-Edged Swords: Archaeological and Metallurgical Approaches, Budapest, Hungary, 19–23 September 2022

28th EAA Annual Meeting, Budapest, Hungary, 31 August-3 September 2022

Рани средњи век на централном и источном Балкану. Српско-бугарска конференција из програма сарадње између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука/ Ранното средновековие на централните и източните Балкани. Сръбско-българска конференция по програма за сътрудничество между САНУ и БАН/ The Early Middle Ages in the Central and Eastern Balkans. Serbian-Bulgarian Conference through Cooperation between the SASA and BAS, Београд, 25-26. новембар 2021; Belgrade, 25-26  November 2021

III российско-сербская археологическая конференция: От Дуная до Волги: взаимодействие и трансформация культур в 1 тыс.н.э./ Од Дунава до Волге: интеракције и трансформације култура у 1. миленијуму н.е, Нови Сад-Београд 7–14. октобар 2019

5th International Conference on Mediaeval Archaeology: Life and death in mediaeval and early modern times/Život i smrt u ranom i novom srednjem vijeku, Zagreb, 6–7 June 2018

Симеонова Бьлгария в историята на европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой 917 2017/ Symeon’s Bulgaria in the history of  Europe’s  South-East:1100 years from the battle of Achelous, 917 2017, Pomorie, 25–28 October 2017

 

Учешћа на домаћим скуповима

Седма национална конференција византолога, Београд, 22-25. 06. 2021.

Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст, Београд, 12-13. 12. 2013.

Годишњи скупoви Српског археолошког друштва 2007, 2020-2023.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Радишић, M. 2021. Археолошки показатељи веза између словенских култура српског Подунавља и Велике Моравске, у Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу (The Medieval World of Fortresses, Towns and Monasteries. Hommage to Marko Popović), ур. В. Иванишевић, В. Бикић, И. Бугарски, 309 –327. Београд: Археолошки институт; Омладинско позориште Дадов

Radišić, M. 2018. Archaeological testimonies of Bulgarian presence in the Central Balkans during the ninth and tenth centuries, in Emperor Symeon’s Bulgaria in the history of  Europe’s  South-East:1100 years from the battle of Achelous I, eds. A. Nikolov, N. Kanev, 134 –154. Sofia: St Kliment Ohridski University Press

Мрђић, Н. Бикић, В. Антоновић, Д. Радишић, М. Перић. С. 2017. Археолошка истраживања у Ђердапу. у Mnemosynon Firmitatis. Седамдесет година археолошког института (1947-2017), ур. В. Бикић, Ј. Шарић, 67-89. Београд: Археолошки институт

Марковић, Н. и Радишић, М. 2016. Животиње у погребном ритуалу на некрополи Батајница – Велика хумка, у П. Шпехар, Н. Стругар Бевц, Батајница Велика хумка раномађарска некропола, 192–206. Београд: Музеј града

Bugarski, I. and Radišić, M. 2016. The Central Balkans in the Early Middle Ages: Archaeological Testimonies to Change, in Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology, ed. V. Bikić, 91-99, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies – P.E. Službeni Glasnik – Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts (Byzantine Heritage and Serbian Art I) (=Бугарски, И. и Радишић, М. 2016. Централни Балкан у раном средњем веку: археолошка  сведочанства о променама, у Процеси византинизације и српска археологија, ур. В. Бикић, 91-99, Београд: Српски комитет за византологију – ЈП Службени гласник – Византолошки институт САНУ (Византијско наслеђе и српска  уметност I)

Радишић, М. 2015. Раносредњовековне апликације из Сврљиг-града и осврт на сличне налазе на нашем тлу: о функцији, хронологији и културној припадности, у Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области XIX, ур. С. Петровић,  21–34. Сврљиг: Етно-културолошка рaдионица

Радишић, М. 2015. Гроб младе жене на Мокрањским стенама: запажања о појави наруквица на средњовековним некрополама, у Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине, ур. А. Капуран, A. Булатовић, 103–120. Неготин: Музеј Крајине

Шпехар, П. и Радишић, М. 2015. Мокрањске стене у касноантичком периоду, у Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине, ур. А. Капуран и A. Булатовић, 71–86. Неготин: Музеј Крајине

 

Радови у научним часописимa

Radišić, М. 2021. A gilded attire set from the Museum of Srem – a contribution to the study of the Hungarian Conquest period in the southernmost area of the Carpathian Basin. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 54: 301–313.

Радишић, М. и Узелац, В. 2018. Појасне апликације из Станишића у светлу раномађарске оставштине у Бачкој. Рад Музеја  Војводине 60: 21–38.

Радишић, М. 2017. Vladimir Sokol, MEDIEVAL JEWELRY AND BURIAL ASSEMBLAGES IN CROATIA: A STUDY OF GRAVES AND GRAVE GOODS, CA. 800 TO CA. 1450, Еast Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 36 (ed. F. Curta); Leiden–Boston: Brill 2016, 258 страна са илустрацијама (Приказ), Старинар 67:  253–258.

Радишић, М. 2016. Sebastian Messal, GLIENKE. EINE SLAWISCHE BURG DES 9. UND 10. JAHRHUNDERTS IM ӦSTLICHEN MECKLENBURG (mit Beiträgen von Almuth Alsleben und Ralf-Jürgen Prilloff), Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer Band 5, Reichert Verlag, Wiesbaden 2015, 363 S., 114 Abb.,19 Tab., 120 Taf., 11 Beil (Приказ), Старинар 66: 208-212.

Радишић, М. 2015. Касноантички и рановизантијски случајни налази са локалитета Градац-Грбавче у околини Сврљига. Гласник Српског археолошког друштва 31: 285–302.

Радишић, М. 2014. Позносредњовековне копче западног порекла на централном Балкану. Гласник Српског археолошког друштва 30: 109–132.

Веселичић, М. 2009. Једна фибула са локалитета Соколица у Остри код Чачка (у оквиру прилога проучавања фибула са посувраћеном стопом и псеудонавојима на локалитетима у Србији). Зборник радова Народног музеја у Чачку XXXIX: 33 – 56.