Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

MoDeCo2000

MoDeCo2000

Mortar Design for Conservation. Danube Roman Frontier 2000 Years after

Руководилац:
др Емилија Николић, научни сарадник (Археолошки институт),
Сарадници:
др Младен Јовичић, научни сарадник (Археолошки институт),
др Снежана Вучетић, доцент (Технолошки факултет Нови Сад),
Љиљана Миличић, стручни саветник (Институт за испитивање материјала),
Ивана Делић-Николић, стручни сарадник (Институт за испитивање материјала),
др Јоњауа Раногајец, редовни профессор у пензији (Технолошки факултет Нови Сад) ), 2020
др Невенка Мијатовић, научни сарадник(Институт за испитивање материјала),
др Биљана Илић, виши научни сарадник (Институт за испитивање материјала),
Институције укључене у процес истраживања:
Археолошки институт, носилац пројекта
Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, учесник пројекта
Институт за испитивање материјала, учесник пројекта

MoDeCo2000

Главни циљеви пројекта MoDeCo2000 који се бави истраживањима римских малтера дела римског дунавског лимеса на територији данашње Србије су разумевање технологије провницијске производње једног од основних историјских грађевинских материјала – малтера у античком периоду; развој свеобухватне базе података из археологије, архитектуре, науке о конзервацији, технологије, геологије и хемије сировина и малтера који су се користили на поменутој територији; пројектовање и испитивање конзерваторских малтера на бази локалних сировина и традиционалних технологија за дугорочну заштиту локалитета споменика „Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији“; и допринос савременом инжењерству и архитектури кроз промоцију разумног коришћења природних ресурса. Спроведена научна истраживања су теоријска и емпиријска, фундаментална и примењена. Изведене су кабинетске, теренске и лабораторијске активности: прикупљање података из литературе; теренско узорковање историјских малтера и сировина; лабораторијска карактеризација узорака; пројектовање и испитивање новоразвијених конзерваторских мешавина; примена конзерваторских малтера ин ситу и праћење њиховог стања. Узорковано је око 120 историјских малтера са 24 археолошка налазишта и споменика културе (сви локалитети из римског и рановизантијског периода уз реку Дунав данас доступни истраживачима) који потичу из 40 грађевина, као и узорци камена, глине, пескова, креча и опеке. Досијеи узорака су део базе са више од 20.000 лабораторијских и теренских фотографија, резултата лабораторијских испитивања и текстуалне интерпретације узорака. Лабораторијска карактеризација обухватила је: визуелна посматрања, стерео оптичку и дигиталну микроскопију, спектрофотометрију са колориметријом; анализе физичко-механичких карактеристика; термичку карактеризацију; механичко и хемијско одвајање везива и агрегата; минеролошку, петгрографску и хемијску карактеризацију узорака, везива и агрегата (FTIR, RAMAN, XRF, XRD).

Резултати су формирали основу за развој конзерваторских малтера. Након припреме и оптимизације мешавина употребом локалних сировина, урађени су компатибилни модели који су прошли кроз лабораторијско старење. Одабрани су одређени рецепти, а наношење нових малтера извршено је у реалним условима на историјским зидовима и експерименталним структурама чије се стање прати. Резултати пројекта су промовисани током домаћих и међународних научних скупова, радионица и конференција, објављени у научним публикацијама, док су едукативне активности представљене кроз рад са студентима технологије и архитектуре (предавања, радионице, активности на популаризацији пројекта преко друштвених мрежа и израде дипломских радова на теме пројекта). Шири утицај пројекта је развијан кроз његово присуство у друштвеним медијима, дневној штампи и популарним часописима, на интернет сајтовима, радију и телевизији. Методологија пројекта је континуирано презентована професионалцима који се баве заштитом наслеђа са амбицијом промоције неопходности мултидисциплинарног и научног приступа у савременој конзервацији. Урађене лабораторијске анализе показале су разноврсност узорака римских малтера, издвојиле оне који су оцењени као значајни за припрему конзерваторских малтера и довеле до важних закључака о грађевинским активностима и другим аспектима живота на дунавској граници. Њихов значај је у откривању различитих аспеката везаних за римски период на овим просторима, односно технологије грађења и изградње, као и привреде и трговине, али и свакодневног живота. Од изузетног значаја су резултати који нуде карактеризацију неких сировина пронађених на овим просторима као важних компоненти испитиваних историјских малтера, али и могућност закључивања да су малтери за најзначајније римске грађевине на овој територији прављени од увозних сировина. Сви резултати пројекта могу у великој мери допринети заштити културног наслеђа у Србији, као изузетно важни улазни подаци за будућу конзерваторску праксу, док ће на основу њих бити креиран и сегмент писаног доприноса Унеско номинационом досијеу за споменик Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији.

Одабрана библиографија:

Mladen Jovičić, Emilija Nikolić, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Snežana Vučetić, Conservation Mortars for the Danube Limes in Serbia: Safeguarding the Values of Cultural Heritage, u: The Ninth World Archaeological Congress WAC-9 Abstract Book Prague, Prague, Czech Republic 3–8 July 2022,J.Turek (ur.), Prague: Guarant International spol. s r.o. 2022, str.364; ISBN 978-80-908114-0-9

Emilija Nikolić, Ivana Delić-Nikolić, Ljiljana Miličić, Mladen Jovičić, Natural Brick of Viminacium, in: Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and Application X, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Program and the Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, 26–27 September 2022, N.Obradović, L.Mančić (eds.), Belgrade: Srpsko keramičko društvo, 2022, str.50; ISBN 978-86-915627-9-3

Nevenka Mijatović, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Emilija Nikolić, Mladen Jovičić, Biljana Ilić, Chemical Analysis of Historical Mortars from the Roman Period in Serbia, u: Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and Application X, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Program and the Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, 26–27 September 2022, N.Obradović, L.Mančić (ur.), Belgrade: Srpsko keramičko društvo, 2022, str.67; ISBN 978-86-915627-9-3

Emilija Nikolić, Mladen Jovičić, Ivana Delić-Nikolić, Ljiljana Miličić, Snežana Vučetić, Jonjaua Ranogajec, Recognising the Values of Historic Mortars: From a Database to an Exhibition, u: 8th Balkan Symposium of Archaeometry, Book Of Abstracts, Belgrade, Serbia, 3–6 October 2022, R.Balvanović, M.Marić-Stojanović, M. Gajić-Kvaščev (ur.), Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2022, str.53-54; ISBN 978-86-7306-167-2

Nevenka Mijatović, Milica Vasić , Ljiljana Miličić, Milena Radomirović, Zagorka Radojević, Fired Pressed Pellet as a Sample Preparation Technique of Choice for an Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analysis of Raw Clays, Talanta 252 (2023), https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914022006403

Snežana Vučetić, Helena Hiršenberger, Jihn Milan Van Der Bergh, Jonjaua Ranogajec, Roman Danube Limes Mortars – Thermal Characteristics and Identification of Production Technology, u: Book of Abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021), 20-24 July 2021, Split, Croatia, A.Rotaru, M.Erceg (ur.), Craiova: Sitech 2021, str.76; ISBN 978-606-11-7861-2

Emilija Nikolić, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Mladen Jovičić, Nevenka Mijatović, Snežana Vučetić, Mortars of the Roman Frontier on the Danube, u: Book of Abstracts of the 6th Historic Mortars Conference – HMC 2022, 21-23 September 2022, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, V.Bokan Bosiljkov et al. (ur.), Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2022, str.33; ISBN 978-961-6884-78-5

Snežana Vučetić, Jonjaua Ranogajec. Metodologija ispitivanja istorijskih maltera. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet 2022; ISBN 978-86-6253-156-8

Emilija Nikolić, Mladen Jovičić (ur.). 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Emilija Nikolić, Mladen Jovičić, Ivana Delić-Nikolić, Ljiljana Miličić, Snežana Vučetić, Jonjaua Ranogajec. “Our MoDeCo2000: Results Overview of the Scientific and Research Project”, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Mladen Jovičić. Researching Roman Mortars from the Danube Region – Archaeological Perspective of the MoDeCo2000 Project, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Snežana Vučetić, Jonjaua Ranogajec, Ivana Delić-Nikolić, Ljiljana Miličić, Emilija Nikolić, Mladen Jovičić. Design of Compatible Mortars for Conservation Interventions, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Ivana Delić-Nikolić, Emilija Nikolić, Ljiljana Miličić, Mladen Jovičić. Geology of Raw Materials in Roman Mortars of the Danube Limes in Serbia, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Nevenka Mijatović, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Biljana Ilić. Energy Dispersive X-ray Fluorescence in the Investigation of the Composition of Historical Mortars, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Ljiljana Miličić, Emilija Nikolić, Ivana Delić-Nikolić, Snežana Vučetić. Compatible Mortars for the Architectural Conservation of the Danube Limes in Serbia – Importance of the Raw Component Characterisation, u: E. Nikolić, M. Jovičić (ur.), 1st International Conference with Workshop – Science for Conservation of the Danube Limes, Book of Abstracts. Belgrade: Institute of Archaeology, 2022, ISBN: 978-86-6439-072-9

Mladen Jovičić, Emilija Nikolić, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Snežana Vučetić. Conservation Mortars for the Danube Limes in Serbia: Safeguarding the Values of Cultural Heritage, u: J. Turek  (ur.), The Ninth World Archaeological Congress WAC-9 Abstract Book Prague, Czech Republic 3–8 July 2022; Prague, 2022, str. 364; ISBN 978-80-908114-0-9

Snežana Vučetić, Helena Hiršenberger, John Milan Van Der Bergh, Jonjaua Ranogajec. „Roman Danube limes mortars – thermal characteristics and identification of production technology”, u: Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021)Split, Croatia. A. Rotaru, M. Erceg (ur.), Craiova: SITECH House, 2021, str. 76; ISBN 978-606-11-7861-2

Mladen Jovičić, Emilija Nikolić, Ljiljana Miličić, Ivana Delić-Nikolić, Snežana Vučetić. „Naučno –istraživački projekat MoDeCo 2000 (Mortar Design for Conservation – Danube Roman Frontier 2000 Years after”, у: Програми, извештаји и апстракти: Српско археолошко друштво, XLIV скупштина и годишњи скуп, Параћин, 14-16. октобар, 2021. А. Црнобрња, В. Филиповић (ур.), Параћин: САД и Завичајни музеј Параћин, 2021, стр. 56-57; ISBN 978-86-80094-17-5

Емилија Николић.Прилог савременом развоју архитектонске конзервације у Србији: Научна истраживања малтера дунавског лимеса“. Mодерна конзервација 8-9/2021, стр. 87-99; ISSN: 2334-9239

Снежана Вучетић, Емилија Николић, Младен Јовичић, Љиљана Миличић, Ивана Делић –Николић, Хелена Хиршенбергер, Јоњауа Раногајец. „Дизajн мaлтeрa зa кoнзeрвaциjу – Римскa грaницa нa Дунaву 2000 гoдинa кaсниje: Научно истраживачки пројекат MoDeCo2000“. Гласник друштва конзерватора Србије 45/2021, str. 190-193; ISSN 0350-9656

Mihajlo Valuh, Emilija Nikolić, Snežana Vučetić. „Characterization of Historical Mortars and Identification of their Preparation Technology: Roman Military Camp Viminacium“, u: Book of abstracts, XIV Meeting of Young Chemical Engineers, Zagreb, Croatia, February, 24th – 25th, 2022. K. Žižek i dr. (ur.),Zagreb:Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, str. 33; ISSN 2718-2177

Anđela Šiniković, Anja Avramović, Mihajlo Valuh, Emilija Nikolić, Snežana Vučetić. „Characterization of Roman Mortars from Two Archaeological Sites: Trajan’s Bridge and Roman Castrum Diana, Karataš“.u: Book of abstracts, XIV Meeting of Young Chemical Engineers, Zagreb, Croatia, February, 24th – 25th, 2022. K. Žižek i dr. (ur.),Zagreb:Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, str. 139; ISSN 2718-2177

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник