Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

др Весна Бикић

др Весна Бикић

научни саветник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

vesna.bikic@gmail.com

Област интересовања

Др Весна Бикић је од 1993. године посвећена студијама средњег века, насеобинским процесима и обичајима сахрањивања, с фокусом на студије материјалне културе, нарочито керамике и накита. Проучава различите феномене из византијског, средњеевропског и османског културног круга, кључним за уобличавање српског културног идентитета. Питања производње, дистрибуције и употребе предмета, који носе податке о сложеним друштвеним односима и културним процесима, разматрају се мултидисциплинарно, расположивим археолошким и археометријским методама.

 

Образовање

2001 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Византијски импорт и утицаји међу налазима из насеља и некропола у Србији 11–15. века

1993 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Kерамика са Београдске тврђаве од 9. века до 1521. године

1989 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2014 – Археолошки институт, Београд, научни саветник
2004 – Археолошки институт, Београд, виши научни сарадник
2001 – Археолошки институт, Београд, научни сарадник
1994 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник
1993 – Археолошки институт – стипендиста Министарства за науку Р. Србије

 

Језици: енглески

 

Руковођење пројектима

(од 2022) Археолошка истраживања тврђаве Копријан код Дољевца, Министарство културе и информисања Републике Србије

(2008–2009) Развој методолошког оруђа за документовање археолошке баштине, Извори за објашњење историјских процеса уз Саву и Дунав, Међувладин програм научно–технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније

(2005–2006) Историјске анализе економских односа на средишњем Балкану, Међувладин програм научно–технолошке сарадње између Србије и Црне Горе и Републике Словеније

(од 2002.) Научно-истраживачки пројекат за Београдску тврђаву, Секретаријат за културу Скупштине града Београда

 

Ангажовање на пројектима

(2021–2022) SMACH ProjectSustainable management of cultural heritage in the Balkans in response to climate change. Best practices for adaptation and intercultural cooperation, у оквиру програма Централноевропске иницијативе.

(2020–2022) Cultural Contacts in the Central Balkans: The Study of Archaeological Contexts / Културни контакти на Централните Балкани според проучванията на археологически контексти от късната праистория до XVIII в., Програм сарадње између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука.

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2006-2010) Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века Министарства за науку Републике Србије, Археолошки институт

(2004–2019) Истраживање и интерпретација археолошких култура на територији Бугарске и Србије, Међуакадемијски споразум о сарадњи, Српска академија наука и уметности и Бугарска академија наука

(до 2015.) Програм систематских археолошких истраживања манастира Студенице

(до 2001.) Велика Градина у Врсеницама

(до 1999.) Програм истраживања, заштите, уређења простора и коришћење целине старог Раса са Сопоћанима, Министарство културе и информисања Републике Србије

 

 Чланства

  • Српски комитет за византологију
  • Association Internationale pour l’Etude des Céramiques Médiévales Méditerranéennes – AIECM3
  • Rei Cretariae Romanea Fautores – RCRF

 

Награде

(2004) Награда града Београда за друштвене и хуманистичке науке.

 

Учешће на међународним скуповима

13th Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Granada, 8 to 13 November 2021

12th International Congress on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Athens,  Greece, 21-27 th October 2018

5th International Conference of Mediaeval Archaeology, Zagreb, Croatia, 6–7 th June 2018

15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society – EcerS2017, Budapest, Hungary, 9-13 th July 2017

 

Учешће на домаћим скуповима

Рани средњи век на Централном и Источном Балкану, Програм сарадње између САНУ и БАН, Београд, 25–26. новембар 2021.

Сер Артур Џ. Еванс (1851-1941): „илирска“ трагања и српско питање, Београд, 7. децембар 2021.

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2014-2018; 2022.

Шеста национална конференција византолога, Београд, 18–20. јун 2015.

 

Библиографија

Монографије

Bikić, V. 2010. Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 48)

Popović, M. i Bikić, V. 2009. Vrsenice – kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Arheološki institut – Beograd

Поповић, М. и Бикић, В. 2004. Комплекс средњовековне Митрополије у Београду – истраживања у Доњем граду Београдске тврђаве, Београд: Археолошки институт (Посебна издања 41)

Bikić, V. 2003. Gradska keramika Beograda (16-17. vek), Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 39)

Бикић, В. 1994. Средњовековна керамика Београда, Археолошки институт (Посебна издања 25)

Поглавља у монографијама и зборницима

Vuković, J., Bikić, V. 2022. Pottery Function in the Archaeology of the Continental Balkans: An Overview,  in Pottery Function and Use: A Diachronic Perspective, eds. J. Vuković and V. Bikić, Belgrade 2022, 37–66.

В. Бикић, Керамичке целине и друштвени контексти у раном средњем веку – примери из српске археологије, у  Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу, ур. В. Иванишевић, В. Бикић, И. Бугарски, Београд 2021, 287–307.

Бикић, В. 2019. Нова роба за ново друштво – Београд и средња Европа Хабзбурга, у В. Бикић (ур.), Барокни Београд – Преображаји (1717–1739): 162–195. Београд: Археолошки институт, Музеј града Београда / Bikić, V. New Goods for a New Society – Belgrade and Habsburg Central Europe, in: Baroque Belgrade, / V. Bikić (ed.), Baroque Belgrade – Transformation (1717–1739): 162–195. Belgrade: Insitute of Archaeology, Museum of City of Belgrade

Bikić, V. 2019. Beyond the jewellery: archers’ rings in the medieval Balkans (14th-15th Centuries), in New Research on Late Byzantine Goldsmiths’ Works (13th-15th Centuries) / Neue Forschungen zur spätbyzantinischen Goldschmiedekunst (13.-15. Jahrhundert), Byzanz zwischen Orient und Okzident: Veröffentlichungen des Leibniz-Wissenschafts Campus, ed. A. Bosselman-Ruickbi: 155-164. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

Bikić, V. and Miladinović-Radmilović, N. 2018. Female identity at teh beginning of the Modern Age – A bride’s burial at Bubanj near Niš (Serbia), in The archaeology of women: Mortuary practices and bioarchaeological reconstruction, eds. Mihai Gligor and Andrei Soficaru: 241-264. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica (AUASH), 22/1

Bikić, V. 2017. Ottoman Glazed Pottery Standardisation: The Belgrade Fortress Evidence for Production Trends, in Glazed Pottery in the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th-18th centuries, Vol. 2, eds. S. Bocharov, V. François, A. Sitdikov, 207-216. Kazan-Kishinev: Stratum

 Приређени тематски зборници

 Бикић, В. (ур.), 2019. Барокни Београд – Преображаји (1717–1739), Београд: Археолошки институт – Музеј града Београда / V. Bikić (ed.), Baroque BelgradeTransformation (1717–1739), Belgrade: Institute of Archaeology – Museum of City of Belgrade

Бикић, В. (ур.). Процеси византинизације и српска археологија. Византијско наслеђе и српска уметност I,  Београд : Српски комитет за византологију, ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ/ Bikić, V. (ed.). Processes of Byzantinization and Serbian archaeology. Byzantine heritage and Serbian art I, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies Serbian Academy of Sciences and Arts.

Радови у међународним научним часописима

Živković, J., Bikić, V., Georgakopoulou, M.,  Carvajal Lopéz,  J. C. 2021. Ceramic production on the Middle Danube frontier: Belgrade in the 14th and 15th centuries, Journal of Archaeological Sciences: Reports 36: 1–16. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102809

Živković, J., Bikić, V., Georgakopoulou, M.,  Carvajal Lopéz, J. C. 2021. Archaeology of craft and artisans in the Ottoman Empire: a case of ceramic production in Belgrade during the 16th and 17th centuries, Archaeological and Anthropological Sciences 13.4, article 63: 1–21. https://doi.org/10.1007/s12520-021-01306-3

Радови у домаћим научним часописима

Bikić, V., Miladinović, Z. 2021. Opal ring from Novo Brdo and gemstone rings in the late Middle Ages, Зборник Народног музеја у Београду XXV/1, 397–434.

Бикић, В. 2020. Археологија најстаријих српских црквених средишта, Ниш и Византија XVIII, ур. М. Ракоција, Ниш, 223–235.

Бикић, В. 2016. Прстење из Бањске: идентификацијa и уметничко-занатски контекст. Саопштења XLVIII: 79-92.