др Весна Бикић

научни саветник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Весна Бикић је од 1993. године посвећена студијама средњег века, насеобинским процесима и обичајима сахрањивања, с фокусом на студије материјалне културе, нарочито керамике и накита. Проучава различите феномене из византијског, средњеевропског и османског културног круга, кључним за уобличавање српског културног идентитета. Питања производње, дистрибуције и употребе предмета, који носе податке о сложеним друштвеним односима и културним процесима, разматрају се мултидисциплинарно, расположивим археолошким и археометријским методама.

 

Образовање

2001 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Византијски импорт и утицаји међу налазима из насеља и некропола у Србији 11–15. века

1993 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Kерамика са Београдске тврђаве од 9. века до 1521. године

1989 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2014 – Археолошки институт, Београд, научни саветник
2004 – Археолошки институт, Београд, виши научни сарадник
2001 – Археолошки институт, Београд, научни сарадник
1994 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник
1993 – Археолошки институт – стипендиста Министарства за науку Р. Србије

 

Језици: енглески

 

Руковођење пројектима

(од 2002.) Научно-истраживачки пројекат за Београдску тврђаву, Секретаријат за културу Скупштине града Београда

(2008–2009) Развој методолошког оруђа за документовање археолошке баштине, Извори за објашњење историјских процеса уз Саву и Дунав, Међувладин програм научно–технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније

(2005–2006) Историјске анализе економских односа на средишњем Балкану, Међувладин програм научно–технолошке сарадње између Србије и Црне Горе и Републике Словеније

 

Ангажовање на пројектима

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2006-2010) Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века Министарства за науку Републике Србије, Археолошки институт

(2004–2019) Истраживање и интерпретација археолошких култура на територији Бугарске и Србије, Међуакадемијски споразум о сарадњи, Српска академија наука и уметности и Бугарска академија наука

(до 2015.) Програм систематских археолошких истраживања манастира Студенице

(до 2001.) Велика Градина у Врсеницама

(до 1999.) Програм истраживања, заштите, уређења простора и коришћење целине старог Раса са Сопоћанима, Министарство културе и информисања Републике Србије

 

 Чланства

  • Српски комитет за византологију
  • Association Internationale pour l’Etude des Céramiques Médiévales Méditerranéennes – AIECM3
  • Rei Cretariae Romanea Fautores – RCRF

 

Награде

(2004) Награда града Београда за друштвене и хуманистичке науке.

 

Учешће на међународним скуповима

12th International Congress on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Athens,  Greece, 21-27 th October 2018

5th International Conference of Mediaeval Archaeology, Zagreb, Croatia, 6–7 th June 2018

15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society – EcerS2017, Budapest, Hungary, 9-13 th July 2017

The Eighth World Archaeological Congress (WAC8), Kyoto, Japan, 28 th August to 2 nd September 2016

Post-Medieval Archaeology Conference, Sheffield, 1st-3rd April 2016

13th European Meeting on Ancient Ceramics EMAC, Athens, Greece, 24-26 th September 2015

20th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting, Istanbul, Turkey, 10–14 th September 2014

Metodologija i arheometrija METARH, 2, Zagreb, Hrvatska, 4-5. 12. 2014

X Edição do Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo” – X CICM2, Silves, Portugal, 21-28 th October 2012

14th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 14–16th Septembar 2012, Bournemouth University, UK

28th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Catania, Italy, 23–30 th September 2012

First Amsterdam Meeting on Byzantine and Ottoman Archaeology, 21-23 th October 2011

27th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Belgrade, Serbia, 19–26 th September 2010

10th European Meeting on Ancient Ceramics, EMAC `09, The British Museum, 10-13 September 2009

First International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk, and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Contexts, Ҫanakkale, 1–3 June 2005

VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999

Международный конгресс славянской археологии, Новгород, 26-31 августа 1996 г.

 

Учешће на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2014- 2018.

Шеста национална конференција византолога, Београд, 18–20. јун 2015.

Трећа југословенска конференција византолога, Kрушевац, 10–13. мај 2000.

 

Библиографија

Монографије

Bikić, V. 2010. Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 48)

Popović, M. i Bikić, V. 2009. Vrsenice – kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Arheološki institut – Beograd

Guštin, M., Bikić, V., Mileusnić, Z. 2008. Ottoman Times, The Story of Stari Bar, Montenegro/Osmanska vremena, Priča o Starom Baru, Crna Gora, Koper (Založba Annales) 

Поповић, М. и Бикић, В. 2004. Комплекс средњовековне Митрополије у Београду – истраживања у Доњем граду Београдске тврђаве, Београд: Археолошки институт (Посебна издања 41)

Bikić, V. 2003. Gradska keramika Beograda (16-17. vek), Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 39)

Бикић, В. 1994. Средњовековна керамика Београда, Археолошки институт (Посебна издања 25)

Поглавља у монографијама и зборницима

 Бикић, В. 2019. Нова роба за ново друштво – Београд и средња Европа Хабзбурга, у В. Бикић (ур.), Барокни Београд – Преображаји (1717–1739): 162–195. Београд: Археолошки институт, Музеј града Београда / Bikić, V. New Goods for a New Society – Belgrade and Habsburg Central Europe, in: Baroque Belgrade, / V. Bikić (ed.), Baroque Belgrade – Transformation (1717–1739): 162–195. Belgrade: Insitute of Archaeology, Museum of City of Belgrade

Bikić, V. 2019. Beyond the jewellery: archers’ rings in the medieval Balkans (14th-15th Centuries), in New Research on Late Byzantine Goldsmiths’ Works (13th-15th Centuries) / Neue Forschungen zur spätbyzantinischen Goldschmiedekunst (13.-15. Jahrhundert), Byzanz zwischen Orient und Okzident: Veröffentlichungen des Leibniz-Wissenschafts Campus, ed. A. Bosselman-Ruickbi: 155-164. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

Bikić, V. and Miladinović-Radmilović, N. 2018. Female identity at teh beginning of the Modern Age – A bride’s burial at Bubanj near Niš (Serbia), in The archaeology of women: Mortuary practices and bioarchaeological reconstruction, eds. Mihai Gligor and Andrei Soficaru: 241-264. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica (AUASH), 22/1

Bikić, V. 2017. Ottoman Glazed Pottery Standardisation: The Belgrade Fortress Evidence for Production Trends, in Glazed Pottery in the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th-18th centuries, Vol. 2, eds. S. Bocharov, V. François, A. Sitdikov, 207-216. Kazan-Kishinev: Stratum

Bikić, V. 2017. To live in a ditch: Peculiarities of the Topography of Mediaeval Belgrade, in: Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources, editors-in- chief and managing editors Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec, Siniša Krznar, Juraj Belaj: 411-420. Zagreb: Serta Instituti Archaeologici, Vol. 6

Бикић, В. 2016. Византијска инспирација у керамици средњовековне Србије, у Процеси византинизације и српска археологија, Византијско наслеђе и српска уметност I,  ур. В. Бикић: 167-173. Београд: Српски комитет за византологију, Службени гласник, Византолошки институт САНУ / Bikić, V., 2016. Byzantine inspiration in Serbian medieval pottery. Processes of Byzantinization and Serbian archaeology, Byzantine heritage and Serbian art I, ed. V. Bikić: 167-173. Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P.E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Miladinović-Radmilović, N. and Bikić, V. 2015. Beheading at the Dawn of the Modern Age: The Execution of Noblemen during Austro – Ottoman Battles for Belgrade in the Late 17th century, Trends in Anthropology 1, eds. Karina Gerdau-Radonjić and Kathleen McSweeney: 61-75. The British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, UK. British Archaeological Reports – Archaeopress, Oxford: Oxbow Books: Oxford & Philadelphia

 Приређени тематски зборници

 Бикић, В. (ур.), 2019. Барокни Београд – Преображаји (1717–1739), Београд: Археолошки институт – Музеј града Београда / V. Bikić (ed.), Baroque BelgradeTransformation (1717–1739), Belgrade: Institute of Archaeology – Museum of City of Belgrade

Бикић, В. (ур.). Процеси византинизације и српска археологија. Византијско наслеђе и српска уметност I,  Београд : Српски комитет за византологију, ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ/ Bikić, V. (ed.). Processes of Byzantinization and Serbian archaeology. Byzantine heritage and Serbian art I, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies Serbian Academy of Sciences and Arts.

Радови у међународним научним часописима

Stojanović S. Bikić, V. Miličić, Lj. Radosavljević Evans I. Scarlett N.V.Y. Brand, H.E.A., Damjanović-Vasilić Lj. 2019. Evidence of continuous pottery production during the late Byzantine period in the Studenica Monastery, a UNESCO World Heritage Site. Microchemical Journal 146: 557-567.

Šarić, K. Bikić, V. Erić, S. 2018. Microstructural, mineralogical and petrographical characteristics of the Medieval ceramics from the Studenica Monastery (UNESCO world heritage site): Implications on the pottery technology and provenance of the raw material. Microscopy and Microanalysis 24: 744–761.

Радови у домаћим научним часописима

Поповић, М. и Бикић, В. 2017. Остаци једне средњовековне оставе из Новог Брда. Зборник Народног музеја 23: 387-407.

Бикић, В. 2016. Прстење из Бањске: идентификацијa и уметничко-занатски контекст. Саопштења XLVIII: 79-92.

Bikić, V. 2015. Pottery manufacture in the Studenica monastery: preliminary considerations. Starinar 65: 131-144.

Бикић, В. 2013. Ексклузивно кинеско посуђе на Балкану – налази селадона из XIV века са Београдске тврђаве. Зборник Народног музеја XXI-1: 253-273.