др Соња Јовановић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Соња Јовановић је од 2005. године посвећена студијама римског и рановизантијског периода, кроз изучавање насеобинских процеса и процеса урбанизације, обичаја сахрањивања и материјалне културе, нарочито новца и стакла. Од 2008. године, посебан фокус њених истраживања су студије о стаклу, како касноримском и рановизантијском, тако и стакленом материјалу средњовековног периода и Новог доба. Кроз мултидисциплинарни приступ проучавању, који подразумева археолошке и археометријске методе, посветила се питањима производње и дистрибуције сировог стакла и финалних производа, као и употребе стаклених предмета.

 

Образовање

2015 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Технологија производње стакла и производни центри на простору Средоземне Дакије

2008 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Римско наслеђе у Лесковачкој котлини

2005 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2016 – Археолошки институт, Београд, научни сарадник
2008 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник
2008 – Археолошки институте, Београд, истраживач приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Ангажовање на пројектима

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Aрхеолошки институт

(2001-2019) Српско-француско-немачка истраживања Царичиног града, Археолошки институт у Београду, École française de Rome, CNRS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

(2017-2018) Glass from Byzantium to Bagdad – trade and technology from the Byzantine

Empire to the Abbasid Caliphate (Univerzitetski koledž u Londonu – Katar)

(2016-2017) DANUBIUS. Organisation ecclésiastique et topographie chrétienne du Bas-Danube pendant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIIe siècles ap. J.-C.), Université de Lille

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

Стипендија фондације Alexander Rave, Римско-германски централни музеј, Мајнц 2008.

 

Учешћа на међународним скуповима

East Meets East, Medieval Glass Trade and Technology from the Balkans to the Arabian Gulf, Preslav 2017

Niš i Vizantija, simpozijum XV, Niš 2016

20 th Congress of the International Association for the History of Glass, Friburg-Remont 2015

10 th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Archaeolzoology, Belgrade 2014

Early Byzantine City and Society. Conference Dedicated to the Centenary of Archaeological Research in Caričin Grad, Leskovac 2012

I Workshop Internazionale di Numismatica, Roma 2011

XIV Međunarodni numizmatički kongres, Glazgov 2009

Glass Along the Silk Road, from 200 BC to AD 1000, Majnc 2008

 

 Учешћа на домаћим скуповима

Српско археолошко друштво, XL Скупштина и годишњи скуп и прослава 70 година Археолошког института (Mnemosynon firmitatis), Београд 2017.

Годишњи скуп Српског археолошког друштва 2016.

 

Библиографија

Монографије

Stamenković, S. 2013. Rimsko nasleđe u Leskovačkoj kotlini, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja; knj. 53)

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Ivanišević, V. i Stamenković, S. 2017. Coin finds from the intramural housing in Caričin Grad (Justiniana Prima), in Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto, ed. G. Pardini, N. Parise, F. Marani, 601-608. Roma

Stamenković, S. Greiff, S. Hartmann S. 2017. Late Roman glass from Mala Kopašnica (Serbia) – Forms and chemical analysis, AIHV Annales du 20e Congrès, Fribourg / Romont 7–11 septembre 2015, Romont 2017, 213-221.

Ivanišević, V. i Stamenković, S. 2011. New data on monetary circulation in northern Illyricum in the fifth century. in Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress – Glasgow 2009, ed. N. Holmes,757-764. Glasgow

Ivanišević, V. i Stamenković, S. (with a contribution by Susanne Greiff). 2010. »Glass« workshop from Caričin grad (Iustiniana Prima), in Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000, ed. Bettina Zorn, Alexandra Hilgner, 39-52. Mainz

Marković, N. i Stamenković, S. 2016. Antler workshop in Caričin Grad, in Close to the bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 218-225. Beograd: Arheološki institut

Поглавља у домаћим монографијама и зборницима

Иванишевић, В. Стаменковић, A. Јовановић, С. 2017. Примена дигиталне археологије у заштитним истраживањима: пример Мале Копашнице. Саопштења 49: 229-249.

Стаменковић, С. Иванишевић, В.  Пешић, Ј. 2016. Римска некропола у Малој Копашници, у Археолошkа истраживања на аутопуту Е75 (2011-2014), ур. С. Перић,  А. Булатовић, 17-45. Београд: Археолошки институт

Иванишевић, В. Стаменковић, С. Јовић, С. 2016. Римско насеље и занатски центар у Малој Копашници, у Археолошkа истраживања на аутопуту Е75 (2011-2014), ур. С. Перић , А. Булатовић, 47-69. Београд: Археолошки институт

Стаменковић, С. Шпехар, П. Миладиновић-Радмиловић, Н. 2016. Заштитна ископавања на локалитету Давидовац-Црквиште, у Археолошkа истраживања на аутопуту Е75 (2011-2014), ур. С. Перић, А. Булатовић, 275-299. Београд: Археолошки институт

Стаменковић, С. 2015. Средњовековно стакло манастира Студенице, у Манастир Студеница: археолошка открића, М. Поповић, 361-377. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе и Археолошки институт

Stamenković, S. 2009. Kasnoantičko staklo sa Gradine u Vrsenicama, u Vrsenice: Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, M. Popović, V. Bikić, 189-195. Beograd: Arheološki institut

Радови у домаћим научним часописима

 Иванишевић, В. и Јовановић, С. 2018. Стаклени тегови са Царичиног града (Justiniana Prima). Лесковачки зборник LVIII: 43-53.

Spasić-Đurić, D. i Jovanović S. 2018. A 12th century set of marvered purple glass vessels from Braničevo (Serbia). Starinar LXVIII: 151-173.

Rehren, Th. Cholakova, A. Jovanović, S. 2018. Composition and texture of a set of marvered glass vessels from 12th century AD Braničevo, Serbia. Starinar LXVIII: 125-149.

Иванишевић, В. и Стаменковић, С. 2014. Late Roman fortifications in the Leskovac basin in relation to urban centres, Starinar LXIV/2014: 219-230.

Stamenković, S. i Ivanišević, V. 2013. Rimski i ranovizantijski carski olovni pečati iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Numizmatičar 31: 239-252.

Иванишевић, В. и Стаменковић, С. 2010. Налази новца 5. века из Рујковца. Лесковачки зборник L: 59-84.

Stamenković, S. 2010. A mine-coin and an anonymous quadrans from Singidunum, Numizmatičar 28: 9-19.

Борић-Брешковић, Б. и Стаменковић, С. 2009. Oстава римског царског новца из околинe Врања. Гласник српског археолошког друштва 25: 257-280.