др Иван Бугарски

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Иван Бугарски је запослен у Археолошком институту од 2002. године. Ради на истраживањима неколико тема у временском распону од касне антике до раног средњег века. Посебно је посвећен сеоби народа и археологији Авара. Као дугогодишњи учесник у истраживањима Царичиног града, бави се и рановизантијском археологијом. Посвећивање археологији крајолика довело је до интересовања за проспекцију и, последично, до рада на увођењу нових метода детекције у српску археологију, нарочито лидарске.

 

Образовање

2014 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Дисертација: Археологија Авара у Србији

2006 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Магистарска теза: Чик и Војка – Примери раносредњовековних некропола са територије Бачке и Срема

2000 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2020 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2015 – Археолошки институт, научни сарадник
2007 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2002 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески, руски

 

Ангажовање на пројектима

(2011-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(од 2019.) DANUBIUS. Organisation ecclésiastique et topographie chrétienne du Bas-Danube pendant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIIe siècles ap. J.-C.), Université de Lille

(2010-2015) ArchaeoLandscapes Europe, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a.M

(од 2005.) Српско-француско-немачка истраживања Царичиног града, Археолошки институт у Београду, École française de Rome, CNRS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

 

Чланства

  • Српски комитет за византологију

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

Студијски боравци у Будимпешти (Национални музеј), Мајнцу (Римско-германски централни музеј) и Кракову (Комисија за археологију Пољске академије наука).

 

Учешћa на међународним скуповима

Attila’s Europe? Structural transformation and strategies of success in the European Hun period, Budapest 2019

Ruling an Empire in a Changing World – Studies on Origin, Impact, and Reception of the Notitia Dignitatum, Freiburg 2019

Славяне в мире Балкан и Восточной Европы: Историкоархеологическая панорама. II Российскосербская конференция по археологии и древней истории, Moskva 2017

Facing and Transforming the Roman Tradition in Late Antiquity and the Early Middle Ages – Roman-ness and the Barbarians in Western and East Central Europe, Budapest 2016

International Workshop on Amorium and Middle Byzantine Thematic capitals: ΑΜΟΡΙΟ AMORIUM – عمورية: A Byzantine Provincial Capital in the Setting of the Empire, Athens 2016

GrenzÜbergänge. „Spätrömisch“, „frühchristlich“, „frühbyzantinisch“ als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau (4.–8. Jh. n. Chr) – 27. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung  im mittleren Donauraum, Ruma 2015

Recovering Lost Landscapes, Beograd 2013

Early Byzantine City and Society. Conference Dedicated to the Centenary of Archaeological Research in Caričin Grad, Leskovac 2012

The Ponto-Danubian Territory During the Great Migration Period (5–6th c.), Beograd 2009

 

Учешћa на домаћим скуповима

Српско археолошко друштво, XL Скупштина и годишњи скуп и прослава 70 година Археолошког института (Mnemosynon firmitatis), Београд 2017.

16. научни скуп Културно-историјска баштина југа Србије, Лесковац 2016.

Шеста национална конференција византолога, Београд 2015.

 

Библиографија

Монографије

Бугарски, И. 2009. Некрополе из доба антике и раног средњег века на локалитету Чик, Београд: Археолошки институт (Посебна издања 46)

Поглавља у монографијама и зборницима

Weapons in a Social Context, in Vivere Militare Est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier. Volume I, eds S. Golubović, N. Mrđić, 291-332, Belgrade: Institute of Archaeology (Monographies No. 68/1) 

Petković, S. Bugarski, I. Miladinović-Radmilović, N. 2016. A Non-Wandering Soldier’s Grave? The Seventh-Century Burial in Davidovac (Southern Serbia), in GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau / Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as categories in historical-archaeological research on the middle Danube. Akten des 27. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Ruma, 4.–7.11.2015, Hrsg. I. Bugarski, O. Heinrich-Tamáska, V. Ivanišević, D. Syrbe, 247-272, Remshalden: Verlag Bernhard Albert Greiner (Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 4)

Bugarski, I. and Radišić, M. 2016. The Central Balkans in the Early Middle Ages: Archaeological Testimonies to Change, in Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology, ed. V. Bikić, 91-99, Belgrade: The Serbian National Committee of   Byzantine Studies – P.E. Službeni Glasnik – Institute for Byzantine Studies, Serbian  Academy of Sciences and Arts (Byzantine Heritage and Serbian Art I) (=Бугарски, И.  и Радишић, М. 2016. Централни Балкан у раном средњем веку: археолошка сведочанства о променама, у Процеси византинизације и српска археологија, ур. В. Бикић, 91-99, Београд: Српски комитет за византологију – ЈП Службени гласник – Византолошки институт САНУ (Византијско наслеђе и српска уметност I)

Bugarski, I. 2015. Axe, Battle Axes and Battle Knives from Avar-Time Graves in Vojvodina, in Warriors, weapons, and harness from the 5th –10th centuries in the Carpathian Basin, ed. C. Cosma, 129-146, Cluj-Napoca: Mega Publishing House (Ethnic and Cultural Interferences in the 1st Millennium B.C. to the 1st Millennium A.D. Vol XXII)

Bugarski, I. 2012. On the Jánoshida Type Earrings and the  Seventh Century Byzantine Finds from the Western Balkans, with a Retrospective View of the Vajska (Vajszka) Cemetery, in Thesaurus avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Archaeological Studies in Honour of Eva Garam, ed. T. Vida, 233-254, Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet

Bugarski, I. 2012. Occupation of the South Pannonian Soil during Antiquity and the Migaration Period: Šajkaška revisited, in The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration, eds V. Ivanišević, M. Kazanski, 11-34, Paris – Beograd: Collège de France – CNRS – Arheološki institut (Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 36 – Arheološki institut, Posebna izdanja 51)

Бугарски, И. и Иванишевич, В. 2012. Пограничье Римской империи и варваров: Система обороны Империи от Куция до Ледераты, в Лесная и лесостепная зоны восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов. Конференция 3, ред. А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин, 482-511, Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле»

Ivanišević, V. et Bugarski, I. 2012. Les étriers byzantins: la documentation du Balkan central, dans Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales, dir. S. Lazaris, 135-142, 272-277, Turnhout: Brepols (Bibliothèque de l’Antiquité Tardive 22)

Ivanišević, V. and Bugarski, I. 2008. Western Banat during the Great Migration Period, in The Turbulent Epoch II. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, eds B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, 39-61, Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Monumenta Studia Gothica t.V)

Приређени тематски зборници

Bugarski, I. Heinrich-Tamáska, O. Ivanišević, V. Syrbe D. (Hrsg.) 2016. GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historischarchäologischen Forschung an der mittleren Donau / Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as categories in historical-archaeological research on the middle Danube. Akten des 27. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Ruma, 4.–7.11.2015, Remshalden: Verlag Bernhard Albert Greiner (Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 4)

Ivanišević, V. Veljanovski, T. Cowley, D. Kiarszys, G. Bugarski I. (eds). 2015. Recovering Lost Landscapes, Belgrade: Institute of Archaeology (Monographs Vol. 58 – Aerial Archaeology Research Group Occasional Publication No. 6)

Радови у међународним научним часописима

Ivanišević, V. and Bugarski, I. 2018. Burial Spaces in the Cities of Northern Illyricum during Late Antiquity. Antaeus 35-36: 91-117.

Bugarski, I. Miladinović-Radmilović, N. Popadić, I. Marjanović, M. 2013. Early Mediaeval Burial at Stubline near Obrenovac: Spatial, Anthropological and Archaeological Analyses of the Southernmost Avar Grave. Acta Archaeologica Carpathica XLVIII: 285-305.

Bugarski, I. 2009. The Meaning of the Crosses in Early Avar Female Graves: Three Case Studies from Vojvodina. Acta Archaeologica Carpathica XLIV: 219-232.

Bugarski, I. 2008. The Geomorphological Matrix as a Starting Point for Determining the Position of Avar-time Settlements in Pannonia: The Example of the Bačka Region. Archäologisches Korrespondenzblatt 38/3: 437-455.

Bugarski, I. 2008. Early Mediaeval Finds from Veliko Gradište and the Appearance of Late Avar Belt Elements along the Southern Bank of the Middle Danube. Archaeologia Bulgarica XII/1: 87-96.

Радови у домаћим научним часописима

Иванишевић, В. Бугарски, И. Стаменковић, А. 2016. Нова сазнања о урбанизму Царичиног града, Примена савремених метода проспекције и детекције. Старинар LXVI: 143-160.

Иванишевић, В. и Бугарски, И. 2012. Примена LiDAR технологије у анализи топографије Маргума/Мораве и Кулича. Старинар LXII: 239-255.

Bugarski, I. 2006. A Contribution to the Study of Lamellar Armours. Starinar LV/2005: 161-179.

Bugarski, I. 2005. Ulomak poznorimskog paradnog šlema iz Singidunuma, u Singidunum 4, ur. M. Popović, 137-146.