др Игор Бјелић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања

Др Игор Бјелић је углавном посвећен истраживању преноса утицаја у архитектури из периода антике кроз византијску архитектуру ка локалној архитектури на тлу Србије. Такође је укључен у анализе материјала, анализе лучних и конструкција сводова, као и конструкција грејања, водоводних инсталација, фортификација, урбаних структура римских и средњовековних градова, архитектонску декорацију, очување и презентацију споменика културе.

 

Образовање

2016 – Доктор техничких наука-архитектура
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Докторска теза: Типолошке и конструктивне карактеристике лукова и сводова      сакралних   објеката на тлу средњовековне Србије

2011 – Мастер инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Мастер теза: Идејни пројекат завичајног музеја у Бањској

2009 – Бечелор инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу

 

Запослење

2018 – Археолошки институт, научни сарадник

 

Jезици: енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(2012-2016.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

(2010-2011.) Стипендија ,,Доситеа” за развој уметничког и научног подмлатка од стране Министарства за Омладину и спорт Републике Србије.

(2010.) Награда на студентском конкурсу за урбанистичко решење уређења тврђаве у Нишу.

(2008-2009.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

 

Ангажовање на пројектима

(2018-2019) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2016) Оптимизација архитектонског и урбанистичког пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Грађевинско-архитектонски факултетУниверзитета у Нишу

 

Учешћа на међународним скуповима

6th international conference on the Roman Danubian provinces: Roman roads and crossroads, Belgrade and Viminacium, 1st–5th November 2022.

XX International Scientific Conference VSU’2020 on Construction and Architecture, 15. – 17. October 2020 Sofia.

International Scientific Conference of MKS-2013-014, “Design, architecture, building and repair: classic and modernity”, Kirov, Russia, 24 – 25th December 2013

13th International Scientific Conference VSU’ 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov” – Sofia, Bulgaria

International Conference on Architectural Research: ,,Rewriting history”, book of abstracts, Editor: “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest 18-20 may 2012.International Scientific Conference INDIS 2012, Novi Sad, 28-30 November 2012.

3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, June 22nd. Faculty of technical sciences, Novi Sad, Serbia, 2012

70th anniversary UACEG Interantional jubilee conference UACEG 2012: Science and Practice, 15-17 Novembri 2012, Sofia.

IV international conference:,,Civil Engineering – Science and Practice”, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Žabljak, Montenegro, 20-24th February 2012

Proceedings 12th international scientific conference VSU’ 2012, Civil engineering higher school Sofia L. Karavelov, 7-8 June 2012, Sofia, Bulgaria, 2012.

II International scientific conference: ”Tradition, modernization, identities” 25-26 may Faculty of philosophy – University of Niš, Center for sociological Research, Niš, 2012.

National Scientific conference with International Participation ,,Color and light in Architecture – III”, Bulgaria, Sofia, 2012.

Национален семинар: Цвят и Образование– ІV Група ЦВЯТ – БЪЛГАРИЯ и Департамен, “ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА” , Нов български университет, , 20.12.2012, София, 2012.

29th International summer seminar of medieval architecture & archaeology – S.E.I.A.M. 2011, “From a Ruin to a Building.”, in collaboration with Albert-Ludwigs-University Freiburg/ Germany University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Faedis-Udine, Italy, 7-27th August 2011.

 

Учешћа на домаћим  скуповима

Годишњи скуп- Српско археолошко друштво (2019, 2021)

 

Библиографија

Монографије

Поповић М. и Бјелић И. 2018. Црква Светог Николе – катедрала града Новог Брда, Београд: Републички завод зс зсштиту споменика културе

Поглавља у монографијама и зборницима

Bjelić, I. 2022. Construction methods applied to the Structure of Trajan’s Bridge over the Danube, in 1st International Conference with Workshop Science for Conservation of the Danube Limes, Mortar design for conservation – Danube Roman frontier 2000 years after, June 27th – July 1st, Viminacium,  eds. N. Emilija, J. Mladen:, Belgrade : Institute of Archaeology: 124.

Бјелић, И. 2022. Разградња паганских храмова у римским законским актима и пракси. Период од Констанција II до Теодосиај II”, у Књига абстраката: I научни скуп Timacum Minus, ур. Ж. Петковић, С. Петковић, А. Ђорђевић, Београд: Археолошки институт у Београду, Завичајни музеј у Књажевцу: 08-09.

Бјелић, И. 2021. Главни храм касноантичког града Наисуса – Архитектонска анализа истражених делова, у Програм, извештаји и апстракти / Српско археолошко друштво, XLIV Скупштина и Годишњи скуп, Параћин, 14-16. октобар 2021. године, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Београд: Српско археолошко друштво: 63.

Bjelić, I.  2020. Trajan’s bridge – Analysis of Apolodorus’ Design Concept, in Illiricvm Romanvm: Studiola in honorem Miloje Vasić, Eds I. Popović, S. Petković,  Belgrade: Institute of Archaeology: 22 – 39.

Bjelić I. Kurtović-Folić N. Folić R. 2016. Wooden beams built-in vaults and domes of the churches in medieval Serbia from the second half of 12th to the mid of 14th century, in Proceedings of International Scientific Conference, BASA’ 2016, 23-25th November 2016, eds. N. Tuleshkov, D. Partov, P. Dobrev, 111-122. Sofia: Bulgarian Academy Of Science And Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning

Радови у научним часописима

Бјелић, И., Илијић, Б. 2021. Канелирани палмини капители пергамонског типа у Архео-етно парку у Равни, Зборник Народног музеја – серија: археологија 1, 25: 305 – 320.

Бјелић, И. 2021. Калдаријуми у склопу римских купатила кроз анализу примера на тлу источне и јужне Србије: градитељски концепт и опремање, Гласник Српског археолошког друштва 37: 7 – 34. https://doi.org/10.18485/gsad.2021.37.1

Bjelić, I. 2020. Principia of Roman Castrum Pontes – Spatial and Social Relations in the Building, Археологија и природне науке 16: 127 – 148.  doi.org/10.18485/arhe_apn.2020.16.9

Bjelić, I. 2020. Rekonstrukcija spoljnih oblika crkve Svetih arhanđela kod Prizrena – revizija, ZOGRAF 44: 163 – 176. https://doi.org/10.2298/ZOG2044165Β

Bjelić, I. 2020. Block-type Military Balneum in Timacum Minus. Its Spatial Arrangement, Social Impacts, and Architectural Analogies, Старинар LXX: 145 – 172. https://doi.org/10.2298/STA2070145B

Bjelić, I., Nikolić, E. 2020. From an element to a composition: reconstruction of a vault of terracotta tubes from Timacum Minus, Serbia, Старинар LXX: 173 – 199.  https://doi.org/10.2298/STA1969009B

Бјелић, И., Марија С.2020. Архитектонска скулптована декорација цивилне базилике у античком Муниципијуму DD, Баштина 52: 387 – 406. doi: 10.5937/bastina30-29199

Бјелић, И. 2019. Специфичности зидања утврђеног резиденцијалног комплекса на локалитету Врело – Шаркамен, Гласник Српског археолошког друштва 35: 65 – 83.

 Topličić-Ćurčić G. Grdić Z.  Ristić N. Grdić D. Bjelić I. Momčilović-Petronijević A. 2014. Characterization of roman mortar from the Mediana archeological site. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 1th February 2014, Vol. No. 21: 191-197.

Bjelić I. Todorović D. Krneta-Nikolić J. Lazarević Đ. Stanković K. 2016. Natural Radioactivity Level in Materials Used for Medieval vaulting in the territory of the central Balkan region. Nuclear Technology & Radiation Protection, Year 2016, Vol. 31, No. 2: 184-189.