др Игор Бјелић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Игор Бјелић је углавном посвећен истраживању преноса утицаја у архитектури из периода антике кроз византијску архитектуру ка локалној архитектури на тлу Србије. Такође је укључен у анализе материјала, анализе лучних и конструкција сводова, као и конструкција грејања, водоводних инсталација, фортификација, урбаних структура римских и средњовековних градова, архитектонску декорацију, очување и презентацију споменика културе.

 

Образовање

2016 – Доктор техничких наука-архитектура
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Докторска теза: Типолошке и конструктивне карактеристике лукова и сводова      сакралних   објеката на тлу средњовековне Србије

2011 – Мастер инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Мастер теза: Идејни пројекат завичајног музеја у Бањској

2009 – Бечелор инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу

 

Запослење

2018 – Археолошки институт, научни сарадник

 

Jезици: енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(2012-2016.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

(2010-2011.) Стипендија ,,Доситеа” за развој уметничког и научног подмлатка од стране Министарства за Омладину и спорт Републике Србије.

(2010.) Награда на студентском конкурсу за урбанистичко решење уређења тврђаве у Нишу.

(2008-2009.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

 

Ангажовање на пројектима

(2018-2019) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2016) Оптимизација архитектонског и урбанистичког пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Грађевинско-архитектонски факултетУниверзитета у Нишу

 

Учешћа на међународним скуповима

International Scientific Conference, BASA 2016, Bulgarian Academy Of Science And Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning, Sofia, Bulgaria, 23-25th November 2016

Proceedings of 4th international scientific conference ,,moNGeometrija“ 2014, Vlasina, Serbia, 20-22nd June 2014

13th International Scientific Conference VSU’ 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, the Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov”, Sofia, Bulgaria , 6-7th June 2013

International Scientific Conference of MKS-2013-014, “Design, architecture, building and repair: classic and modernity”, Kirov, Russia, 24 – 25th December 2013

International Conference on Architectural Research:,,Rewriting history”, Editor: “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest, Romania, 18-20th May 2012

IV international conference:,,Civil Engineering – Science and Practice”, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Žabljak, Montenegro, 20-24th February 2012

Proceedings from IV international symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection PhiDAC 2012, Faculty of Civil Engineering and Architecture in Nis, Niš, Serbia, 27-28th September 2012

International Scientific Conference INDIS 2012, Novi Sad, Serbia, 28-30th November 2012

29th International summer seminar of medieval architecture & archaeology – S.E.I.A.M. 2011, “From a Ruin to a Building.”, in collaboration with Albert-Ludwigs-University Freiburg / Germany University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Faedis-Udine, Italy, 7-27th August 2012

 

Библиографија

Монографије

Поповић М. и Бјелић И. 2018. Црква Светог Николе – катедрала града Новог Брда, Београд: Републички завод зс зсштиту споменика културе

Поглавља у монографијама и зборницима

Bjelić I. Kurtović-Folić N. Folić R. 2016. Wooden beams built-in vaults and domes of the churches in medieval Serbia from the second half of 12th to the mid of 14th century, in Proceedings of International Scientific Conference, BASA’ 2016, 23-25th November 2016, eds. N. Tuleshkov, D. Partov, P. Dobrev, 111-122. Sofia: Bulgarian Academy Of Science And Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning

Bjelić I. 2015. Crkva Sv. Petra kod Unjemira i jedan varijetet tipa hramova sažetog upisanog krsta, u Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta br. 30, ur. D. Stojić, 153-168. Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet

Бјелић И. 2015. Начин изградње скела и оплата за извођење крстасто-ребрастих сводова куполасте форме у српским црквама, у Зборник радова II Високe техничкe школe струковних студија из Урошевца, ур. М.Ристић, 145-158. Лепосавић: Висока Техничка школа струковних студија

Bjelić I. Krasić S. Pejić P. 2014. The reverse perspective in images of endowment models of Serbian religious buildings in the byzantine frescos, in Proceedings of 4th international scientific conference ,,moNGeometrija“ 2014, vol.2. 20-22nd June 2014, eds. S. Krasić, P. Pejić, 280-290. Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš

Бјелић И. и Момчиловић-Петронијевић А. 2014. Методологије за одређивање облика крстастог свода, у Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије”, ур. проф. др Н. Куртовић-Фолић, 95-108. Нови Сад: Факултет техничких наука

Bjelić I. Dačić M. Cekić N. Kostić A. and Vasov M. 2013. Parametric design of assembly of domical and subdomical structures, in Proceedings from 13th International Scientific Conference VSU’ 2013 dedicated to the 75 Anniversary of VSU III-47:, 6-7th June 2013, eds. T. Tsenkov, D. Partov, 218-223. Sofia: the Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov”

Bjelić I. and Momčilović-Petronijević A. 2012. Aspects of integral protection of historical urban areas, in Proceedings from IV international conference: ,,Civil Engineering – Science and Practice”, 20-24th February 2012, eds. M. Knežević, B. Šćepanović, 1607-1614. Podgorica: Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro

Momčilović-Petronijević A. Vasić Č. Bjelić I. 2012. Traditional architecture in the context of preserving the traditional values, in Proceedings from II International scientific conference: Tradition, modernization, identities, 25-26th May 2012, eds. Lj. Milosavljević, B. Stevanović, G. Stojič, 611-619. Niš: Faculty of philosophy – University of Niš, Center for sociological Research

Bjelić I. and Momčilović-Petronijević A. 2012. Data management in digital approaches to cultural heritage, in Proceedings from IV international symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection PhiDAC 2012, 27-28th September, eds. Z. Grdić, G. Topličić-Curčić, 25-32. Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš

Vasov M. Cekić N. Bjelić I. 2012. Implementation of proportion models in church acoustic quality analysis, in Proceedings of 70th anniversary UACEG International jubilee conference UACEG 2012: Science and Practice, 15-17th November 2012, eds. B. Petrov, K. Mladenov, 99-105. Sofia: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

Bjelić I. and Krasić S. 2012. Significance of digital fotogrametry in protection of cultural heritage, in Proceedings from 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, june 2012. ed. R. Obradović, 75-84. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences

Bjelić I. Vasov M. Cekić N. 2012. Vault and dome forms in 21th century architecture, in Proceedings of 70th anniversary UACEG International jubilee conference UACEG 2012: Science and Practice, 15-17th November 2012, eds. B. Petrov, K. Mladenov. 111-116. Sofia: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

Бјелић И. 2012. Ренесанса у византијској архитектури, у Зборник радова II Високe техничкe школe струковних студија из Урошевца, ур. М.Ристић, 70-79. Лепосавић: Висока Техничка школа струковних студија

Радови у научним часописима

 Topličić-Ćurčić G. Grdić Z.  Ristić N. Grdić D. Bjelić I. Momčilović-Petronijević A. 2014. Characterization of roman mortar from the Mediana archeological site. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 1th February 2014, Vol. No. 21: 191-197.

Bjelić I. Todorović D. Krneta-Nikolić J. Lazarević Đ. Stanković K. 2016. Natural Radioactivity Level in Materials Used for Medieval vaulting in the territory of the central Balkan region. Nuclear Technology & Radiation Protection, Year 2016, Vol. 31, No. 2: 184-189.

Bjelić I. 2013. The geometry of architectural drawings of arches on the sarcophagus of  Patriarch Saba the IVth“. Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Seria Hidrotehnica, Тransactions on Hydrotechnics, Tom 58(72), Fascicola Suplimentara: 41-44.

Bjelić I. and Pejić P. 2013. Geometric patterns in the Floor of the church of the Holy Archangels near Prizren. Buletinul Ştiinţific al UniversităţiiPolitehnicadin Timişoara, Seria Hidrotehnica, Тransactions on Hydrotechnics, Tom 58(72), Fascicola 1: 41-44.

 Bjelić I. Marković N. Bjelić S. 2012. Generating of architectural form of pendentives with application of algorithms. Иновације и развој 2: 77-87.

 Bjelić I. Bogićević Z. Bjelić S. Marković  N. Jovanović B. 2016. Simulation of daylight in order to protect the sustainability of the old architectural structures cultural heritage in the environment, Proceedings from 24th Telecommunications Forum (TELFOR): 933-937. https://ieeexplore.ieee.org/document/7818934, https://www.researchgate.net/publication/312560429_Simulation_of_daylight_in_order_to_protect_the_sustainability_of

the_old_architectural_structrrres_cultural_heritage_in_the_environment