др Гордана Јеремић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања и метод истраживања

Др Гордана Јеремић је ангажована у области римско-провинцијске археологије, касне антике, лимеса, касноантичких мозаика, фреско-сликарства, раног хришћанства и историје дисциплине. Поседује искуство у анализама покретних налаза, стратиграфије и архитектонских остатака кроз различите периоде римске и касноримске доминације на тлу данашње Србије. Посебно се бави питањима урбанизације Подунавља и унутрашњости провинције, проблемима социјалне динамике и технолошких достигнућа римског и касноримског друштва, те питањима трансформација у сфери јавног простора, кулутре и квалитета живота и становања. У области религије нарочито се бави питањима учвршћивања хришћанства на овим просторима.

 

Образовање

2010 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Касноантички мозаици из профаних објеката на територији провинција Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea i Dardania

2003 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза:Saldum, римско и рановизантијско утврђење на дунавском лимесу

1998 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2015- Археолошки институт, виши научни сарадник
2010- Археолошки институт, научни сарадник
2002- Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: немачки, енглески, италијански, француски

 

Ангажовање на пројектима

(2011.-) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство просвете и науке,  научни саветник Археолошког института у Београду.

 

Закључени пројекти

(2012-2016) – Religious, civil and military architecture of the Roman settlements of Antiquity and Late-Antiquity along the eastern limes between the first and fifth century A.D., currently the territory of Serbia and neighbouring areas, Institute of Archaeology Belgrade and Department of History, Representation and Restoration of Architecture of Sapienza – University Rome, Italy;

(2012)- Јагодин Мала, припрема грађе за научну публикацију, Археолошки институт, Београд

(2016-2017)- Naissus. Пројекат истраживања и презентације, Археолошки институт, Београд

 

Чланства

  • Römisches Institut der Görres-Gesellschaft, Città del Vaticano,
  • Die Görres-Gesellschaft, Deutschland,
  • Association internationale pour la peinture murale antique (AIPMA) (correspondent),
  • Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (AIEMA) (correspondent),
  • Association internationale pour l’histoire du verre (AIHV),
  • Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF),
  • Друштво конзерватора Србије
  • Друштво за античке студије Србије
  • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

Pareti dipinte. Dallo scavo allo valorizzazione. XIV Colloqio AIPMA, Convegno Internazionale Napoli – Ercolano. 9 – 13th settembre 2019.

26th International Scientific Symposium of the International Center for Late Antiquity and Middle Ages, University of Zagreb, Poreč, Croatia, May 30th – June 2nd 2019.

24th Limes Congress, member of the Scientific and Organizing Committee, Viminacium, Serbia,  September 2-9th 2018.

Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 4, keynote speaker and member of the Advisory Board,  Petnica Science Center, Petnica, Serbia, September 20-23rd 2018.

The 17th International Congress of Christian Archaeology. Frontiers. The Transformation and Christianization of the Roman Empire between Centre and Periphery, Netherlands, Utrecht University, the Radboud University Nijmegen, July 2-6th 2018.

Gamzigrad-Treffen, Frankfurt am Main, Römisch-germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. 19-22.06.2018.

10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology, organized by Archaeological Institute Belgrade, in cooperation with National museum Belgrade, Beograd, Serbia, August 25-30th 2014.

XVI Congresso internazionale di archeologia cristiana. Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi, Roma, Aula Magna dell’Istituto Patristico Augustinianum, Domenica 22 – Sabato 28 settembre 2013.

Italian Heritage Award 2013. Premio Internazionale per la Valorizzazione dei Beni culturali / International Prize for the Valorization of Cultural Heritage, Roma, Italy, 04.10.2013.

27th Congress of the Rei cretariae Romanae fautores, Late Roman and Early Byzantine Pottery: the end or continuity of the Roman Production?, Belgrade, Serbia, September 19–26th 2010.

The 18th Congress of the International Association for the History of Glass (AIHV-Association internationale pour l`histoire du verre), Thessaloniki, Greece, September 21st-25th 2009.

The 11th AIEMA Mosaic Symposium, Bursa, Turkey, October 16-20th 2009.

International Archaeological Conference “The Lower Danube in Antiquity”, Tutrakan, Bulgaria, 06-07.10.2005.

Regionaler Wissenschaftsdialog Römische Städte und Festungen an der Donau”, Belgrad, Serbia, Oktober 16-19th 2003.

Scientific meeting on the occasion of the 50th anniversary of the first excavations Gamzigrad (Romuliana) – the Age of Tetrarchy and Late Antiquity, Zaječar, Serbia, October 28.-30th 2003.

The 5th International Colloquium for the Study of the Iron Gates Area “Arheologia şi istoria zonei Porţilor de Fier între anii 275-602”, Drobeta-Turnu, Severin, Romania, November 1.-4th 2001.

 

Учешћа на домаћим скуповима

Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, Историјски архив Смедерево, Филозофски факултет Нови Сад, Центар за историјска истраживања, 5-6. октобар 2018.

Друштво конзерватора Србије,“Археолошка налазишта са мозаицима: Праћење и одржавање“, 11-16. септембар 2017.

Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст, Научни скуп, Београд, 12-13. децембар 2013.

Годишњи скуп Српског археолошког друштва, 2011-2013.

Округли сто Античке светиљке: типологија, хронологија, орнаментика, Музеј града Београда, 7. октобар 2011. године.

 

Библиографија

Монографије

 Korać, M., Golubović, S., Mrđić, N., Jeremić, G., Pop-Lazić, S. 2014. Roman Limes in Serbia. Frontiers of the Roman Empire / Rimski limes u Srbiji. Granice Rimskog carstva, Belgrade: Institute of Archaeology

Дрча, С. Јеремић, Г. Црноглавац, В. 2014. Јагодин мала, касноантичка некропола/ Late antique necropolis Jagodin mala. Ниш: Народни музеј Ниш

Јеремић, Г. и Гојгић, А. 2012. Римске терме у Чачку (summary: Roman Baths in Čačak),  Прилози за историју Чачка 3, Чачак: Народни музеј Чачак

Jeremić, G. 2009. Saldum. Roman and Early Byzantine Fortification, Cahiers des Portes de Fer, Monographies No. 6, Belgrade: Institute of Archaeology.

Ферјанчић, С., Јеремић, Г. Гојгић, А. 2008. Римски епиграфски споменици Чачка и околине (summary: Roman Epigraphic Monuments from Čačak and its Vicinity),  Прилози за историју Чачка 2, Чачак: Народни музеј Чачак

Поглавља у монографијама и зборницима

Jeremić, G. Antonović, D. Vitezović, S. 2018. Craftsmanship along the Middle Danubian Limes, in Vivere militare est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier Vol. I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 131–168. Belgrade: Institute of Archaeology.

Jeremić, G. Ilić, O. 2018. Evidence of Early Christianity on the Danube Limes, from Singidunum to Aquae, in Vivere militare est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier Vol. I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 197–246. Belgrade: Institute of Archaeology.

Ilić, O. Jeremić, G. 2018. Early Christian finds on the Middle Danube Limes, in Populus to Emperors – Living on the Frontier Vol. I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 247–290. Belgrade: Institute of Archaeology.

Jeremić, G. 2017. Representation of Medusa on a mosaic floor in Mediana, in Ante portam auream. Studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović, ed. M. B. Vujović, 251–262. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy.

Jeremić, G. Filipović, A. 2016. Traces of Early Christianity in Naissus, in Acta XVI Congresvs internationalis archaeologiae christianae, Romae (22-29.9.2013), Constantino e i Constantinidi, l’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi, Pars II, eds. O. Brandt, V. Fiocchi Nicolai, 1743–1758. Città del Vaticano: Studi antichità cristiana vol. LXVI, Pontificio istitituto di archeologia cristiana.

Čerškov, T. Jeremić, G. Vitezović S. 2016. Zoomorphic decorations from osseouos materials from Naissus (Niš), in Close to the bone. Current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 104–111. Belgrade: Institute of Archaeology.

Јеремић, Г. 2013. Прилог проучавању Херкуловог култа: лампа са фигуралном сценом из римског насеља Равна (Campsa) (summary: A contribution to the study of Hercules’ cult: a lamp with a figural scene from the Roman settlement Ravna (Campsa), у Акта са стручног скупа Античке светиљке. Хронологија, типологија и орнаментика, ур. С. Крунић, 115-124. Београд: Музеј града Београда.

Jeremić, G. 2013. The Late Antique necropolis in Jagodin Mala, Niš (Naissus), Serbia – eighty years of research. Challenges for presentation and conservation / La necropoli tardoantica a Jagodin Mala, Niš (Naissus), Serbia – ottant’anni di ricerca. Le sfide per la presentazione e la conservazione, in Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, a cura di A. Filipović, W. Troiano, 271-281. Roma: Edizioni Scientifiche Fidei Signa.

Jeremić, G. 2013. Burials in Naissus in Late Antiquity – case study of the necropolis in Jagodin Mala, in Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The birth of christianity in the Roman provinces on the soil of Serbia, eds. I. Popović, B. Borić-Brešković, 126-135. Belgrade: National Museum in Belgrade.

Jeremić, G. 2012. Glass artefacts from Roman and Late Roman fortification at Saldum on the Middle Danube. Social and economic background, in Annales du 18e congrès de l’Association internationale pour l’histoire du verre, eds. D. Ignatiadou, A. Antonaras, 284-291. Thessaloniki.

Jeremić, G. 2012. Late Roman and Early Byzantine pottery from Saldum. Reflection of change in social and historical circumstances, in Acta 42. Rei cretariae Romanae fautorum, 81-88. Bonn: Rei Cretariae Romanae Favtories.

Jeremić, G. 2007. Watchtowers and signal towers on the Middle Danube, in The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD). International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 6.-7.10.2005, ed. Ly. Vagalinski, 305-314. Sofia: Bulgarian Academy of Science, National Institute for Archaeology and Museum, Tutrakan History Museum.

Радови у научним часописима

Jeremić, G. Golubović, S. Drča, S. 2017. Unpublished glass findings from the eastern necropolis of Naissus (Jagodin Mala, Niš). Starinar 67: 109–130.

Јеремић, Г. Чершков, Т. Вуловић, Т. 2014. Гроб богате грађанке из касноантичког Наиса (Naissus) (summary: Grave of a wealthy female citizen from the Late Roman Naissus). Гласник Српског археолошког друштва / Journal of Serbian Archaeological Society 30:  83–108.

Јеремић, Г. Д. 2015. Стаклена перла са представом жабе из Медијане (Summary: Glass bead from Mediana bearing a depiction of a frog). Зборник Народног музеја  Београд – археологија / Recueil du Musée National Belgradearchéologie 22-1: 217–232.

Јеремић, Г. 2013. Зидинац – касноантичко утврђење у Ђердапу (summary: Late Roman fortification at Zidinac in the Iron Gates). Зборник Народног музеја  Београд – археологија / Recueil du Musée National Belgrade archéologie 21-1: 189-207.