др Драгана Вуловић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Драгана Вуловић је физички антрополог и бави се антрополошком анализом хуманог остеолошког материјала (инцинерација и инхумација), методолошким проблемима, палеопатолошким и денталним анализама, анатомским варијацијама и макроскопским испитивањем ентеза на хватиштима мишића и лигамената на скелетима из античких, касноантичких и средњовековних периода како у Србији, тако и у Црној Гори. Интересује је како су различити услови живота утицали на здравствени статус древних популација, да ли је било разлике у квалитету живота у урбаним и руралним насељима, као и то какав је живот био средњовековних рударских популација.

 

Образовање

2020 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Физичко-антрополошке карактеристике становника урбаних и руралних  насеља провинције Средоземне Дакије IV–VII века

2011 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањен мастер рад: Форензичка археологија масовних гробница: методологија истраживања

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2021– Археолошки институт, научни сарадник

2018 – Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

(2018-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Aрхеолошки институт

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

22nd European Meeting of the paleopathology Association, Zagreb, Croatia, 28th August – 1st September  2018

24th International Limes Congress, 2nd–9th September, Belgrade -Vimininacium, Serbia 2018

 

Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2014–2020.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Вуловић, Д. и Бизјак Д. 2019. Антрополошка анализа скелета са локалитета Маџарско брдо, у Рудник 1. Истраживања средњовековних налазишта (20092013. година), ур. Д. Радичевић, А. Цицовић, 93–118. Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Вуловић, Д. 2016. Антрополошка анализа скелета са раносредњовековне некрополе Батајница – Велика Хумка, у П. Шпехар, Н. Стругар Бевц, Батајница Велика хумка. Раномађарска некропола, 176-191. Београд: Музеј града

Miladinović-Radmilović, N. Đukić  K. Vulović, D. 2017. Formiranje antičke antropološke zbirke u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, in Bioarchaeology in Balkans. Мarkers of occupational stress and other studies.. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Мarkeri okupacionog stresa i druge studije.. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), eds. N. Miladinović-Radmilović and K. Đukić, 177–202. Beograd-Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma

Vulović, D. i Miladinović-Radmilović, N. 2017. Slučajevi patellae bipartitae iz Sremske Mitrovice (Sirmium), in Bioarchaeology in Balkans. Мarkers of occupational stress and other studies. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Мarkeri okupacionog stresa i druge studije.Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), eds. N. Miladinović-Radmilović and K. Đukić, 45–56. Beograd-Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma

Vulović, D. i Bizjak, D. 2016. Analize hemijskih elemenata i stabilnih izotopa i njihova primena u bioarheologiji, in Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, 17–32. Beograd-Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma

Bizjak, D. i Vulović, D. 2016. DNK analize humanog osteološkog materijala sa arheoloških lokaliteta, in Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016, 5–16.

Радови у научним часописима

Vulović, D. Mikić, I. Miladinović-Radmilović, N. 2019. Case of myositis ossificans traumatica on one skeleton from Viminacium, Старинар LXIX: 203–214.

Vulović, D. 2019. Preliminarna antropološka analiza sa lokaliteta Brskovo – Doganjice. Nova antička Duklja X: 170–189.

Đukić, K. Vulović, D. Miladinović-Radmilović, N. 2017. The case of the pregnant woman from the medieval site of “Preko Slatine” in Omoljica. Старинар LXVII: 183–196.

Miladinović-Radmilović, N. Vulović, D. Đukić, K. 2016. Health status of children in the ancient Sirmium. Старинар LXVI: 65–80.

Миладиновић-Радмиловић, Н. Ђукић, К. Вуловић, Д. 2016. Трагови насилних повреда у пределу главе и врата на примеру скелетних остатака из историјских периода у Србији. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност 43: 53–67. Београд: Војни музеј

Miladinović-Radmilović, N. and Vulović, D. 2015. The case of scurvy from Singidunum. Старинар LXV: 183–195.

Јеремић, Г. Чершков, Т. Вуловић, Д. 2014. Гроб богате становнице касноантичког Наиса (Naissus). Гласник Српског археолошког друштва 30: 83–108.

Чершков, Т. Јеремић, Г. Вуловић, Д. 2014. О једној занимљивој гробној целини из Јагодин мале, Ниш (Naissus). Нишки зборник 23: 35–64.

Миладиновић-Радмиловић, Н. Вуловић, Д. Бизјак, Д.  2014. Атрополошка анализа новооткривеног скелета са локалитета Војловица – Панчево. Рад музеја Војводине 56: 91–104.

Миладиновић-Радмиловић, Н. Бизјак, Д. Вуловић, Д. 2014. Раносредњовековна некропола на локалитету Timacum Minus – Кулине. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност 41: 9–31. Београд: Војни музеј.

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Вуловић, Д. 2013. Хернијација интервертебралног диска – Шморлов дефект на скелетним остацима са археолошких налазишта. Гласник Српског археолошког друштва 29: 369–386.

Radović, M. Jovanović, J. Vulović, D. Stefanović, S. 2012. Antropološka analiza skeletnih ostataka sa lokaliteta Otilovići. Davnine, Arheologija u Crnoj Gori I: 103–124.

Petković, S. Bjelić, I. Vulović, D. Janjić, G. Radinović, N. 2019. Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija 2017. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, V. Filipović, N. Gavrilović Vitas, 135–142. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini