Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

THE FLOW

THE FLOW

Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans

Руководилац:
др Александар Булатовић, Археолошки институт, Београд

Сарадници:
др Александар Капуран, Археолошки институт, Београд
др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд
др Маја Гајић-Квашчев, Институт за нуклеарне науке “Винча”
др Марија Љуштина, Филозофски факултет, Београд
МА Петар Милојевић, Археолошки институт, Београд
МА Огњен Младеновић, Археолошки институт, Београд
др Богдана Милић, Institut Milá y Fontanals, Spanish National Research Council (IMF-CSIC)

Институције укључене у процес истраживања:
Археолошки институт, Београд
Институт за нуклеарне науке “Винча”, Универзитет у Београду
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

THE FLOW

Projekat THE FLOW (Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans) за циљ има да установи порекло и механизме циркулације одабраних предмета из периода енеолита и бронзаног доба (оквирно од средине 5. до краја 2. миленијума пре н.е.), који су према традиционалним интерпретацијама били постматрани као страни за ово поднебље. Пројекат се заснива на мултидисциплинарним оквирима испитивања групе керамичких предмета, као и предмета од бакра, опсидијана, и бронзе (студије случаја), са циљем утврђивања комплексних веза између локално доступних сировина и локалне производње са једне, и импортованих предмета/сировина са друге стране. На тај начин, пројекат ће понудити нове моделе, који ће по први пут систематски и циљано испитати одређене интеракције праисторијских популација на простору централног Балкана, попут мрежа трговине и/или размене.

Пред пројектом стоје три основна циља:

Утврђивање порекла одабраних група предмета који потичу са апсолутно датованих и добро истражених локалитета из периода енеолита и бронзаног доба на територји Србије. Овај циљ се заснива на стварању отворене (опен-аццесс) базе података, која ће садржати детаљне податке о локалном или страном пореклу анализираних предмета.

Дијахроно сагледавање природе, интензитета, и праваца односа између праисторијских популација на основу дистрибуције предмета и сировина који су у фокусу пројекта. Овај циљ се тиче различитих подручја интеракција и модалитета трговине и размене, те у том смислу омогућава контекстуализацију добијених резултата у оквиру ширег наратива праисторијских мрежа трговине и/или размене, у којима је централни Балкан имао важну улогу.

Просторно и хронолошко моделовање надрегионалних међуодноса праисторијских популација централног Балкана, заснованих на трговини или размени. Фактички, овај циљ представља обједињавање претходно прикупљених података, попут радиокарбонских датума, присуства или одсуства анализираних предмета и резултате који се тичу питања порекла истих предмета.

Методологија пројекта заснива се на високом степену мултидисциплинарности и међународне сарадње већег броја институтуција. Питање порекла циљаних предмета (керамика, бакар, бронза и опсидијан) у оквиру првог циља пројекта биће испитано имплементацијом једног ширег спектра физичких и хемијских анализа које укључују AMS и OSL датовање, SEM-EDS анализе, MC-ICP-MS спектрометрију, EDXR анализе, ICP-OES анализе, FTIR спектрометрију, и др. Део анализа биће реализован у сарадњи са бројним колегама и институцијама из Немачке, Аустрије, Пољске, Италије и Сједињених Америчких Држава. Подаци и резултати добијени поменутим анализама, као и претходном контекстуализацијом резултата у оквиру постојећег наратива, биће инкорпорирани у просторно-хронолошки модел (Географски информациони систем) који ће почивати на реинтерпретацији и новим апсолутним датумима.

Сарадници

научни саветник

научни саветник

научни саветник

научни саветник, редовни професор

научни саветник