Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Брадарац

Брадарац

Назив пројекта: Археолошка истраживања у доњем току Јужне Мораве: ископавања каснонеолитског локалитета Средње Поље у Брадарцу код Алексинца
Руководилац истраживања: др Драган Милановић
Сарадници: стручни консултант: др Александар Булатовић; археолози: Татајана Трајковић Филиповић, Срећко Живановић, Јован Ђајић, др Мирослав Кочић, Маринко Антонијевић, географи института „Јован Цвијић“: др Марко Милошевић, др Јелена Ћалић и педолог, Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“др Вељко Перовић
Институције укључене у процес истраживања: Центар за културу и уметност Алексинац и Народни музеј Ниш

Локалитет се налази источно од села Брадарац, у зони међуречја између леве обале Пуљанске реке и десне обале Мозговачке реке, недалеко од њиховог ушћа. Смештено је непосредно уз потез са заслањеним земљиштем (Слатина). Околину локалитета Средње поље одликује доминација ливадске вегетације (земљишни тип смонице) уз местимичне шуме и алувијум Мозговачке и Пуљанске реке.

У периоду 2014–2019. године Археолошки институт је реализовао два сукцесивна пројекта, и то Археолошка проспекција алексиначке општине у периоду 2014–2016. године у сарадњи са Завичајним музејем у Алексинцу, и Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве у периоду 2017–2019. године у сарадњи са Народним музејем у Нишу, Центром за културу и уметност у Алексинцу и Народном библиотеком „Стеван Сремац“ у Сокобањи, а уз финансијску подршку Министарства културе и информисања РС, општина Алексинац, Ниш и Сокобања. Спроведена истраживања била су део вишегодишњег програма који је имао за циљ да се путем искључиво недеструктивних археолошких метода обави прикупљање и упоредна анализа података о дистрибуцији површинског археолошког материјала и геоморфолошких и педолошких карактеристика микрорегионалних целина. Израђена је археолошка мапа на подручју Нишке, Алексиначке и Сокобањске котлине и омогућено је боље разумевање образаца насељавања током свих периода прошлости у поменутим микро-регијама.
Важан сегмент последње поменутог пројекта су геофизичка истраживања, која су предузета на три просторно блиска каснонеолитска налазишта Средње Поље у Брадарцу (2017–2018), Друго Алексиначко Окно у Алексинцу (2019) и Црнокалачка Бара код Рујишта (2020). Истраживања на последњем од ова три су обављена у оквиру актуелног пројекта Археолошка истраживања у доњем току Јужне Мораве (2020–). Та истраживања су предузета како би се појаснио образац насељавања у периоду трајања касних фаза винчанске културе и боље разумео процес дезинтеграције насеља винчанске културе у доњем току Јужне Мораве.
Бројни површински налази покретног археолошког материјала са локалитета Средње Поље указали су на постојање насеља из веома касних фаза трајања винчанске културе (Винча D тј. Винча-Плочник II), каква су откривена и на поменута два суседна локалитета. На сва три локалитета су евидентиране густо распоређене спаљене структуре које су биле ограђене рововима и палисадама. У том смислу су нарочито значајни резултати добијени на локалитету Средње Поље где је методом fluksgejt магнетометрије снимљена површина од око 5 хектара и где је потврђено постојање насеља величине од око 7 хектара са спаљеним стамбеним структурама и фортификационим системом који се састојао од двоструког и троструког система ровова са палисадом и улазом на северној страни насеља.

Стога су у 2021. години предузета археолошка ископавања на том налазишту у циљу провере геофизичких података. Основни циљ ових истраживања је био да се прикупе релевантни подаци археолошким ископавањима како би се покренуо поступак заштите овог налазишта. Други важан циљ односи се на сагледавање хронолошког и културног контекста утврђених насеља из касних фаза винчанске културе у Алексиначкој котлини. Очекивани резултати пројекта се односе на утврђивање карактера одбрамбених структура (начин градње, изглед и реконструкција), њихове хронологије, као и стратиграфије и хронологије самог насеља, односно ископавање појединих делова насеља како би се прикупили узорци за њихово датовање (АМС). Поред тога, у току је обрада животињских остатака која ће указати на заступљеност животињских врста и друге релевантне податке о стратегијама њиховог чувања.
У 2021. години истражена је сонда 1 димензија 22×2 m. Сонда је постављена на месту на којем је према резултатима геомагнетних истраживања требало очекивати троструки систем ровова на јужној периферији насеља. Већина налаза потиче из касног неолита (винчанска култура), мање налаза потиче из раноатичког периода, а свега неколико налаза из млађих периода праисторије (касно бронзано доба). Пронађени су: фрагменти керамичких пршљенака, фрагменти керамичких фигурина и жртвеника, керамички кровни тегови, алатке од глачаног и окресаног камена, фрагменти камених жрвњева, камени пројектил и фрагмент наруквице од маринске шкољке. Из раноантичког периода потичу бројни уломци керамичких посуда, налаз бронзаног новца, фрагмент бронзане наушнице од танке жице и гвоздена алатка.
Прелиминарни резултати археолошких ископавања у јужном делу насеља указују да је заиста реч о фортификацији, односно о систему ровова и палисада, што имплицира да су конфликте ситуације између насеља биле праћене сукобима. Будуће активности у оквиру овог интердисциплинарног пројекта, који финансирају општине Алексинац и Ниш, односе се на даљу проверу података добијених геофизичком проспекцијом на овом и суседним налазиштима, утврђивање хронологије насеља, истраживање технолошких аспеката материјалне културе и утврђивање друштвено-економских показатеља промене коју доноси нова епоха бакарног доба, односно енеолита. Пројектом руководи научни сарадник Археолошког института др Драган Р. Милановић, а учествују и колеге из Археолошког института, Лабораторије за биоархеологију Филозофског факултета у Београду, Народног музеја Ниш, Географског института „Јован Цвијић“, Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ и др.

Одабрана библиографија:

Милановић, Д. и Милојевић, П. 2013.Каснонеолитски локалитети у Алексиначкој котлини: природна средина и економски потенцијали, Етно-културолошки зборник XVII, Сврљиг 2013: 73–82.

Милановић, Д., Милојевић, П., Милошевић, С. и Кајтез, И. 2016. Алексиначко Поморавље од праисторије до средњег века, нова сазнања. Каталог изложбе. Алексинац: Завичајни музеј Алексинац.

Милановић, Д. и Милојевић, П. 2016.Археолошка проспекција Алексиначке котлине-прелиминарни резултати, у: (ур.) С. Рајић, Алексинац и околина у прошлости-500 година од првог писаног помена 1516-2016.  Завичајни музеј Алексинац; 33-47.

Милановић, Д.  Милојевић, П. 2018. Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве у 2017–2018. години, у Програм и апстракти, Праисторијска секција Српско археолошко друштво, (прир.) Л. Баљ и Д. Милановић.Нови Сад: Српско археолошко друштво и Музеј Војводине.

Milanović, D. Milojević, P. Pendić, J. 2019. Geofizička istraživanja na kasnoneolitskom nalazištu Srednje Polje u Bradarcu kod Aleksinca, у Програм, извештаји и апстракти, Српско археолошко друштво, XLII годишњи скуп, (прир.) А. Црнобрња и В. Филиповић. Неготин: Српско археолошко друштво и Музеј Крајине Неготин: 79–80.

Milanović, D. Milojević, P. 2019 Arheološka prospekcija donjeg toka Južne Morave u 2017. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini (ur.) I. Bugarski, V. Filipović i N. Gavrilović Vitas, Beograd, Arheološki institut: 173–179.                                                                   

Milanović, D. 2021 Arheološka prospekcija donjeg toka Južne Morave u 2018. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, (ur.) S. Vitezović, M. Radišić i Đ. Obradović, Beograd, Arheološki institut: 45–52.  

Milanović, D. 2022. Rezultati arheološke prospekcije donjeg toka Južne Morave u 2019. godini, u Arheologija u Srbiji, projekti Arheološkog instituta u 2019. godini, (ur.) S. Vitezović, Đ. Obradović i M. Radišić. Beograd: Arheološki institut.

Сарадници

научни саветник

виши научни сарадник
Подели ово