Bronze Age in Northeastern Serbia – metallurgy, settlements and necropolis

Руководиоци истраживања:
др Александар Капуран (Археолошки институт Београд),
др Марио Гаврановић (Department for Prehistory & Western Asian/Northeast African Archaeology, Austrian Archaeological Institute, Austrian Academy of Sciences)
Игор Јовановић (Музеј рударства и металургије)
Сарадници:
Mathias Mehofer (Vienna Institute for Archaeological Science, University Vienna)
Институције укључене у процес истраживања:
Археолошки институт Београд;
Austrian Archaeological Institute Vienna ;
Музеј рударстава и металургије у Бору;
Vienna Institute for Archaeological Science, University of Vienna.

Чока Њица (Бор)

44° 3’7.34″N 22° 4’54.61″Е Локалитет је констатован 90их година XX века од стране кустоса Тонка Рајковаче. Археолошка истраживања су спроведена 2019. и 2021. године и том приликом је осим ерозијим девастираних стамбених објеката откривена и једна инсталација за топљење бакра. Керамика из овог контекста припада средњем бронзаном добу.

Ружана 1 и 2 (Бањско Поље, Брестовац, Бор)

Ружана 1 44° 3’33.24″N 22° 3’21.18″Е Локалитет је открио И. Јовановић према информацијам добијеним од породице Васић из Бањског Поља, у чијем дворишту је откривена металична шљака и керамика из бронзаног доба. Истраживања су извршена 2013, 2014 и 2016 године и том приликом је откривена пећ за топљење руде бакра и једно веће шљакиште. На локалитету је са виших кота путем ерозије дошло до депоновања керамика и других налаза из старијег гвозденог доба, Латена и касне антике. Апсолутни датуми показују како да пећ и шљакиште потичу из XVIII/XVII века пре н.е. Анализом металичних шљака дошло се до извесних информација о технолошким процесима топљења бакра током прве половине II миленијума.
Ружана 2 44° 3’31.55″N 22° 3’17.22″Е Локалитет се налази у непосредној близини Ружане 1 на плацу породице Јорговановић. Истраживања на овоме локалитету су се одвијалa током 2015 године, и том приликом су откривени дислоцирани остаци једне пећи за топљење бакра, металичних шљака и керамике из средњег бронзаног доба.

Одабрана библиографија:

Д. Срејовић, М. Лазић, 1997 –  Насеља и некрополе бронзаног доба у Тимочкој крајни, у: М. Лазић (ур.) Археологија источне Србије, Центар за археолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 225 – 244.

А. Капуран, А. Булатовић, И. Јовановић, 2014 – Бор и Мајданпек, културна стратиграфија праисторијских локалитета између Ђердапа и Црног Тимока, Археолошки институт и Музеј рударства и металургије, Београд-Бор.

Kapuran, A. and Jovanović, I. 2013. Ružana-new Bronze Age Metallurgical Center in North Eastern Serbia, in N. Štrbac, D. Živković and S. Nestorović (eds.), Poroceedings of 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19 October on Bor Lake, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgical Institute in Bor, Bor: 831-834.

Kapuran, A., Jovanović, I. i Jovčić, M. 2014. Ružana, metalurški centar iz bronzanog doba u Banjskom polju kod Bora, u D. Antonović (ur.) Arheologija u Srbiji, projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, Arheološki institut, Beograd: 38 – 41.

Kapuran, A., Živković, D. and Štrbac, N. 2016. New Evidence for Prehistoric Copper Metallurgy inthe Vicinity of Bor, Старинар LXVI: 173-191.

Kapuran, A. Jovanović, I.  2017. Ružana 2: praistorijska metalurška peć iz Banjskog Polja kod Bora-istraživanja 2015. godine, u: I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović (ur.) Arheologija u Srbiji, projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, Arheološki institut, Beograd: 21-26.

Kapuran, A. 2019. Nova saznanja o metalurgiji bakra tokom bronzanog doba u Timočkoj regiji (severoistočna Srbija), Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja  48, Sarajevo, 73 – 82.

Kapuran A., Milojević, P. 2020. Vatin culture pottery in settlements and necropoles of Northeastern Serbia. in: Crafter Project: Bronze Age of Europe, an overview whe are we now? (eds. R. Rich, V. Vučković and V. Filipović), Paraćin, 89-107.