Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Игор Бјелић

др Игор Бјелић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

igor_bjelic@yahoo.com

Образовање

 

2016 – Доктор техничких наука-архитектура
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Докторска теза: Типолошке и конструктивне карактеристике лукова и сводова      сакралних   објеката на тлу средњовековне Србије

2011 – Мастер инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу,
Мастер теза: Идејни пројекат завичајног музеја у Бањској

2009 – Бечелор инжењер архитектуре
Грађевинско- архитектонски факултет Универзитета у Нишу

 

Запослење

 

2018 – Археолошки институт, научни сарадник

 

Jезици: енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2012-2016.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

(2010-2011.) Стипендија ,,Доситеа” за развој уметничког и научног подмлатка од стране Министарства за Омладину и спорт Републике Србије.

(2010.) Награда на студентском конкурсу за урбанистичко решење уређења тврђаве у Нишу.

(2008-2009.) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.

 

Ангажовање на пројектима

 

(2018-2019) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2016) Оптимизација архитектонског и урбанистичког пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије, Грађевинско-архитектонски факултетУниверзитета у Нишу

 

Учешћа на међународним скуповима

 

6th international conference on the Roman Danubian provinces: Roman roads and crossroads, Belgrade and Viminacium, 1st–5th November 2022.

XX International Scientific Conference VSU’2020 on Construction and Architecture, 15. – 17. October 2020 Sofia.

International Scientific Conference of MKS-2013-014, “Design, architecture, building and repair: classic and modernity”, Kirov, Russia, 24 – 25th December 2013

13th International Scientific Conference VSU’ 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov” – Sofia, Bulgaria

International Conference on Architectural Research: ,,Rewriting history”, book of abstracts, Editor: “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest 18-20 may 2012.International Scientific Conference INDIS 2012, Novi Sad, 28-30 November 2012.

3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, June 22nd. Faculty of technical sciences, Novi Sad, Serbia, 2012

70th anniversary UACEG Interantional jubilee conference UACEG 2012: Science and Practice, 15-17 Novembri 2012, Sofia.

IV international conference:,,Civil Engineering – Science and Practice”, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Žabljak, Montenegro, 20-24th February 2012

Proceedings 12th international scientific conference VSU’ 2012, Civil engineering higher school Sofia L. Karavelov, 7-8 June 2012, Sofia, Bulgaria, 2012.

II International scientific conference: ”Tradition, modernization, identities” 25-26 may Faculty of philosophy – University of Niš, Center for sociological Research, Niš, 2012.

National Scientific conference with International Participation ,,Color and light in Architecture – III”, Bulgaria, Sofia, 2012.

Национален семинар: Цвят и Образование– ІV Група ЦВЯТ – БЪЛГАРИЯ и Департамен, “ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА” , Нов български университет, , 20.12.2012, София, 2012.

29th International summer seminar of medieval architecture & archaeology – S.E.I.A.M. 2011, “From a Ruin to a Building.”, in collaboration with Albert-Ludwigs-University Freiburg/ Germany University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Faedis-Udine, Italy, 7-27th August 2011.

 

Учешћа на домаћим  скуповима

 

Годишњи скуп- Српско археолошко друштво (2019, 2021)

 

Библиографија

 

Монографије

 • Поповић М. и Бјелић И. 2018. Црква Светог Николе – катедрала града Новог Брда, Београд: Републички завод зс зсштиту споменика културе

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Bjelić, 2022. Construction methods applied to the Structure of Trajan’s Bridge over the Danube, in 1st International Conference with Workshop Science for Conservation of the Danube Limes,Mortar design for conservation – Danube Roman frontier 2000 years after, June 27th – July 1st, Viminacium,  eds. N. Emilija, J. Mladen:, Belgrade : Institute of Archaeology: 124.
 • Бјелић, И. 2022. Разградња паганских храмова у римским законским актима и пракси. Период од Констанција II до Теодосиај II”, у Књига абстраката: I научни скуп Timacum Minus, ур. Ж. Петковић, С. Петковић, А. Ђорђевић, Београд: Археолошки институт у Београду, Завичајни музеј у Књажевцу: 08-09.
 • Бјелић, И. 2021. Главни храм касноантичког града Наисуса – Архитектонска анализа истражених делова, у Програм, извештаји и апстракти /Српско археолошко друштво, XLIV Скупштина и Годишњи скуп, Параћин, 14-16. октобар 2021. године, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Београд: Српско археолошко друштво: 63.
 • Bjelić, I.  2020. Trajan’s bridge – Analysis of Apolodorus’ Design Concept, in Illiricvm Romanvm: Studiola in honorem Miloje Vasić, Eds I. Popović, S. Petković,  Belgrade: Institute of Archaeology: 22 – 39.
 • Bjelić I. Kurtović-Folić N. Folić R. 2016. Wooden beams built-in vaults and domes of the churches in medieval Serbia from the second half of 12thto the mid of 14th century, in Proceedings of International Scientific Conference, BASA’ 2016, 23-25th November 2016, eds. N. Tuleshkov, D. Partov, P. Dobrev, 111-122. Sofia: Bulgarian Academy Of Science And Arts, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning

 

Радови у научним часописима

 • Бјелић, И., Илијић, Б. 2021. Канелирани палмини капители пергамонског типа у Архео-етно парку у Равни, Зборник Народног музеја – серија: археологија 1, 25: 305 – 320.
 • Бјелић, И. 2021. Калдаријуми у склопу римских купатила кроз анализу примера на тлу источне и јужне Србије: градитељски концепт и опремање, Гласник Српског археолошког друштва 37: 7 – 34. https://doi.org/10.18485/gsad.2021.37.1
 • Bjelić, I. 2020. Principia of Roman Castrum Pontes – Spatial and Social Relations in the Building, Археологија и природне науке 16: 127 – 148.  doi.org/10.18485/arhe_apn.2020.16.9
 • Bjelić, I. 2020. Rekonstrukcija spoljnih oblika crkve Svetih arhanđela kod Prizrena – revizija, ZOGRAF 44: 163 – 176. https://doi.org/10.2298/ZOG2044165Β
 • Bjelić, I. 2020. Block-type Military Balneum in Timacum Minus. Its Spatial Arrangement, Social Impacts, and Architectural Analogies, СтаринарLXX: 145 – 172. https://doi.org/10.2298/STA2070145B
 • Bjelić, I., Nikolić, E. 2020. From an element to a composition: reconstruction of a vault of terracotta tubes from Timacum Minus, Serbia, Старинар LXX: 173 – 199.  https://doi.org/10.2298/STA1969009B
 • Бјелић, И., Марија С.2020. Архитектонска скулптована декорација цивилне базилике у античком Муниципијуму DD, Баштина 52: 387 – 406. doi: 10.5937/bastina30-29199
 • Бјелић, И. 2019. Специфичности зидања утврђеног резиденцијалног комплекса на локалитету Врело – Шаркамен, Гласник Српског археолошког друштва 35: 65 – 83.
 • Topličić-Ćurčić G. Grdić Z.  Ristić N. Grdić D. Bjelić I. Momčilović-Petronijević A. 2014. Characterization of roman mortar from the Mediana archeological site. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 1thFebruary 2014, Vol. No. 21: 191-197.
 • Bjelić I. Todorović D. Krneta-Nikolić J. Lazarević Đ. Stanković K. 2016. Natural Radioactivity Level in Materials Used for Medieval vaulting in the territory of the central Balkan regionNuclear Technology & Radiation Protection, Year 2016, Vol. 31, No. 2: 184-189.