Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Бојан Поповић

др Бојан Поповић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

pop984@hotmail.com
www.aaa.com

Област интересовања

 

Истраживања др Бојана Поповића усмерена су на област архитектуре кроз примењену историју и теорију античке архитектуре и грађевинарства. Бави се проучавањем архитектуре јавних и приватних цивилних објеката, као и објеката војне намене. Посебну пажњу посвећује  објектима царске официјелне намене, као што су комплекси царских палата тетрархијског периода. Његова интересовања обухватају проучавање и архитектонског украса античких објеката.

 

Образовање

 

2019 – Доктор наука историје уметности

Филозофски факултет Универзитета у Београду,

Одбрањена теза: Архитектура царске палате у доба Тетрархије.   Felix Romuliana (Гамзиград).

2008 – Мастер архитектуре

Архитектонски факултет Универзитета у Београду,

Одбрањени рад: Археолошки истраживачки визиторски центар Дреновац код Параћина.

2006- Инжењер архитектуре

Архитектонски факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

 

2020 – Археолошки институт, научни сарадник

2013 – Археолошки институт, истраживач-сарадник

2011 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Jезици : енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2012-) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Археолошки институт Београд, Министарство просвете и науке.

 

Учешћа на међународним скуповима

 

Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium, Serbia, 5-8th October 2012

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

 Годишњи скуп српског археолошког друштва XLII, Неготин, 2019.

„ОД РОМАНА ДО СЛОВЕНА. АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ ИЗ СРБИЈЕ И ЊИХОВ КОНТЕКСТ‟, Београд, 2013.

Рад Археолошког института у 2012. и 2013. години, Виминацијум, 2013.

Годишњи скуп Археолошког института, Виминацијум, 2011,2012.

 

 Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Popović, B. 2018. Architectural Features of Roman Horrea in the Area of Modern-day Serbia, in: Vivere Militare Est – From Populus to Emperors – Living on the Frontier, Vol. II, ed. M. Korać, 311-350. Belgrade: Institute of Archealogy.
 • Popović B.2017. Architectural composition, construction phases, and possible location of frescoes, in Wall painting of Sirmium, ed. D. Rogić, B. Popović, I. Popović, M. Jesretić, 181 – 195. Belgrade: Institute of Archaeology, ( Monographs N° 61)
 • Поповић, Б. Јеремић, Г. Јовић, М.2016. Налазиште „Бунавејско“ у Сушевљу/Репишту код Владичиног Хана – археолошка и експериментална истраживања, (Summary: The site „Bunavejsko“ in Suševlje/Repište near Vladičin Han – archaeological and experimental research), у Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, књига XX, ур. С. Петровић, Н. Богдановић, 105-114. Сврљиг: Етно-културолошка радионица-Сврљиг.
 • Popović, I. Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2012. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2011. godine: Lokalitet 85, u  Arheološki institut Godišnjak. 2011. godina, 38-41. Beograd: Arheološki institut
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2012. Gamzigrad  –  Felix Romuliana: Iskopavanja 2011. godine, Arheologija u Srbiji: projekti Arheoloskog instituta u 2011. godini, ur: V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, 74-77. Beograd: Arheološki institut
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2012. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2011. godine – Lokalitet 85, Godišnji skup: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2011. godini, ur M. Korać, S. Perić, 12-13. Viminacium: Arheološki insitut
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2012. Iskopavanja na Gamzigradu 2011.godine – Istočna kapija, Vila, Godišnji skup: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2011. godini, ur M. Korać, S. Perić, 17-18. Viminacium: Arheološki institut
 • Младеновић, O. Поповић, Б. Филиповић, В. 2017. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Rosulja u Suševlju kod Vladičinog Hana, Arheologija u Srbiji – projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, 55 – 60. Beograd: Археолошки институт https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Поповић, Б. Гавриловић-Витас, Н. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu Zadružni dom u Skelanima (Municipium Malvesatium) tokom 2014. godine, Arheologija u Srbiji – Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, 99 – 106. Beograd: Археолошки институт https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Pop-Lazić, S. Živić, M. Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad (Felix Romuliana) – Istraživanje kule 15 u toku 2012-2013. godine, Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 70-75.Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Popović, I. Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. Cabunac, E. 2014. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2013. godine – Lokalitet 85, Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur D. Antonović, 43-47. Beograd: Arheološki institute https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Pop-Lazić, S. Živić, M. Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Kula 15., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 74-77. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2014.Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Severno naselje., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 78-81. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Popović, I. Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. Cabunac, E. 2014. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2012. godine – Lokalitet 85, Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 50-53.Beograd:Arheološki institut https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini

 

Радови у научним часописима

 • Поповић, Б. 2018. Municipium Malvesiatium: преглед истражених грађевина римске архитектуре на територији данашњих Скелана са предлогом реконструкције. Гласник Српског Археолошког Друштва 34: 175 – 203.
 • Гавриловић-Витас, Н. Поповић, Б. 2015. Касноантички Domus у Скеланима (Municipium Malvesiatium). Старинар LXV: 197 – 220.