др Јосип Шарић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања

Праисторија, анализе окресаних артефаката, типологија, морфологија, петрологија, технологија и економија мобилних и седентарних заједница

Др Јосип Шарић је од 1981. посвећен проучавањима технологије, типологије и морфологије окресаних артефаката праисторијских култура од палеолита до бронзаног доба. Своја истраживања започео је на локалитету Збрадила у Корбову, а затим их је наставио радећи на многим праисторијским локалитетима у Србији али и анализирајући налазе из Либије, Јордана и Ирана. Истраживања су му базирана на анализама технолошких поступака окресивања камена, морфологије артефаката, њихове типологије као и на дефинисању трагова њихове употребе. У истраживањима се ослања и на петролошке анализе које обављају стручњаци Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. На основу добијених свеукупних резултата доноси закључке и претпоставке о циркулацији сировина, готових артефаката и културним контактима између различитих заједница у периоду праисторије.

Образовање

2000 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Кремена индустрија најстаријих земљорадничких култура на тлу Србије

1991 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Старчевачка кремена индустрија са локалитета Ушће Каменичког потока, Књепиште и Велесница – Доњи Ђердап

1981 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Палеолитска и мезолитска кремена индустрија са локалитета “Економија 13. мај” – Земун

Запослење

Археолошки Институт, Београд (1986-)

2019 – Археолошки Институт, научни сарадник
2014-2019 – Археолошки Институт, виши научни сарадник
2004-2014 – Археолошки Институт, научни сарадник
1999-2003 – Археолошки Институт, истраживач сарадник
1997-1999 – Археолошки Институт, истраживач приправник
1986-1988 – Археолошки Институт, стипендиста на магистарским студијама

Језици: енглески

Ангажовање на пројектима

Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Пројекат ОИ177020, Археолошки институт

Чланства
Српско археолошко друштво

Учешћа на међународним скуповима

О камену – ванвременост и савременост, Скуп поводом изложбе „Ћутање камена“, Музеј савремене уметности, Град театар, Будва, Црна Гора, 2017.

10th International Symposium on Knappable Materials „On the Rocks“, University of Barcelona, Barcelona, Spain, 2015.

5th Archeoinvest Symposium “Stories Written in Stone”, International Symposium on Chert and Other Knappable Material, Iaşi, Romania, 2013.

International Conference on Loess Research, Tribute to Edward Derbyshire, Novi Sad, 2012.
Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy, Vršac, 2011.

XВИИ конгрес КГБА (Карпатско-балканске геолошке асоцијације), Братислава, Словакиа, 2002.

Учешћа на домаћим скуповима

Камен кроз призму културног наслеђа, Центар са стручно усавршавање Чачак, Народни музеј Чачак, 2020.

„О камену“ Скуп поводом изложбе „Ћутање камена“, Музеј савремене уметности, Београд – Легат Чолаковић, Београд, 2017.

Археолошка радионица 3: “Употреба и обрада камена кроз праисторију”, Параћин, 1996.

Археологија источне Србије, Београд-Доњи Милановац, 1995.

Библиографија
Монографије

Šarić, J. 2014. Artefakti od okresanog kamena u starijem i srednjem neolitu na tlu Srbije, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 55)

Šarić, J. 2013. Kremenac, donjopaleolitsko nalazište, Beograd: Arheološki Institut (Posebna izdanja 54)

Поглавља у монографијама и зборницима

Šarić, J. 2019. The „Stone Age“ and Flintlock Muskets in the Eighteenth Century Belgrade Fortress, in Baroque Belgrade, ed. V. Bikić, 196-205. Belgrade: Institute of Archaeology, Belgrade City Museum.

Šarić, J. 2019 Chipped Stone Artefacts from the Bubanj Site – Excavations from Seasons 2008, 2009, 2012 and 2014, in A. Bulatović and D. Milanović, Bubanj, the Eneolithic and the Early Bronze Age Tell in Southeastern Serbia, 385-416. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band: 89, Wien: Orea – Institut Für Orientalische und Europäische Archäologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Antonović, D., Vitezović, S., Šarić, J., 2019. The Early Neolithic Settlement at Velesnica: Lithic and Osseous Industries, in Papers in Honour of Rastko Vasić 80th Birthday, eds. V. Filipović, A. Bulatović, A. Kapuran, 63-70. Belgrade: Institute of Archaeology.

Šarić, J. 2005. The Chipped Stone Assemblage in S. Karmanski, Donja Branjevina. A Neolithic Settlement Near Deronje in the Vojvodina (Serbia). Edited by Paolo Biagi, Societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia Vol 10, 155-170. Trieste.

Шарић, Ј. 1997. Старчевачка кремена индустрија са локалитета Ушће Каменичког потока, Књепиште и Велесница у Arheologija istočne Srbije, ур. М. Лазић, 177-187. Beograd: Универзитет у Београду, Филозофски факултет.

Приређени тематски зборници

Bikić, V. i Šarić, J. 2017. Mnemosynon firmitatis: седамдесет година Археолошког института, Археолошки институт, Посебна издања 64, Београд : Археолошки институт.

Радови у научним часописима

Шарић, Ј. 2018. Осврт на композитне алатке са елементима од окресаног камена у праисторији на тлу Србије, Гласник Српског археолошког друштва 34: 101-120. Београд: Српско археолошко друштво.

Кристина Шарић, К., Ерић, С., Цветковић, В., Шарић, Ј., Антоновић, Д. 2017. Минералошко-петрографска карактеризација и могуће порекло сировина коришћених за израду абразивних и глачаних камених алатки на енеолитском локалитету Mасинске њиве, Гласник Српског археолошког друштва 33: 283-307. Београд: Српско археолошко друштво.
Шарић, Ј. 2015. Неодговарајућа употреба термина на примеру сировина за израду окресаних артефаката, Гласник Српског археолошког друштва 31: 371-378. Београд: Српско археолошко друштво.

Шарић, Ј., Ерић, С., Шарић, К. 2014. Прилог проучавању „белих стена различитог постанка“ на примеру материјала са енеолитског локалитета Масинске њиве, Гласник Српског археолошког друштва 30: 247-258. Београд: Српско археолошко друштво.

Шарић, Ј., и Антоновић, Д. 2013. Доњопалеолитски, мезолитски и неолитски артефакти из из збирке Војног музеја у Београду, Гласник Српског археолошког друштва 29: 185-207. Београд: Српско археолошко друштво

Šarić, J. 2011. Lower Paleolithic Site Kremenac near the village Rujnik (Serbia), Старинар LXI: 7-31. Београд: Археолошки институт.

Šarić, J. 2008. Typology of Chipped Stone Artifacts in the Early and Middle Neolithic in Serbia, Старинар LVI: 9-45. Beograd: Arheološki institut.

Šarić, J. 2008. Paleolithic and Mesolithic finds from profile of the Zemun loess, Старинар LVIII: 9-27. Београд: Археолошки институт.

Anđelković, B., i Šarić, J. 2008. Flint Assemblages from Late Prehistoric Pella and Teleilat Ghassul in the Archaeological Collection of the University of Belgrade, Гласник Српског археолошког друштва 24: 351-270. Београд: Српско археолошко друштво.

Šarić, J. 2005. Chipped Stone Projectiles in the Territory of Serbia in Prehistory, Старинар LV: 9-33. Beograd: Arheološki institut.

Šarić, J. 2004. Raw Material for Making Chipped Stone Artifacts in Early and Middle Neolithic of Serbia, Slovak Geological Magazine, Vol. 10, No. 1-2: 65-72. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic.

Šarić, J. 2003. A log boat representation on a Neolithic vessel from Korbovo (East Serbia), Archäologische Korrespodenzblatt Nr. 33, Heft 2: 187-192. Mainz: Römisch-Germanischen Zentralmuseums.