др Софија Петковић

научни саветник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Софија Петковић се бави археологијом римског периода, анализом формирања и трансформације римских војних утврђења, утврђених градова, утврђених царских резиденција и римских и касноантичких некропола на Балкану, као и покретних археолошких налаза римског периода – фибула, предмети од кости и рога, керамике и керамичких лампи. Посебно истражује рударство и металургију римског периода и утицај природних ресурса на процес романизације на Балкану. У археолошким истраживањима примењује интердисциплинарни метод, који подразумева анализу архитектуре, биоархеологију, археометалургију и гео-науке у сарадњи са стручњацима из поменутих области.

 

Образовање

2008 – доктор археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза:  Римске фибуле на тлу Србије од I до IV века н.е.

1994- магистар археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Магистарски рад: Предмети од кости и рога на територији Горње Мезије, I-IV век.

1984, дипломирани археолог,
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2019 – Археолошки институт у Београду, научни саветник
2012 – Археолошки институт у Београду, виши научни сарадник
2008 – Археолошки институт у Београду, научни сарадник
1990 – Археолошки институт у Београду, истраживач-сарадник
1990 –  Војни музеј у Београду.

 

Језици:  енглески, немачки, француски, руски.

 

Руковођење пројектима

(2013.-) Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција, Министарство за културу и информисање Републике Србије, Археолошки институт, Београд и Музеј Крајине Неготин.

(2011.-) Археолошка истраживања, презентација и промоција римског утврђења и насеља Timacum Minus у Равни код Књажевца, Министарство за културу и информисање Републике Србије, Археолошки институт, Београд и Завичајни музеј Књажевац.

(2011.-) Утицај природних ресурса на формирање римских насеља и утврђења у источној Србији, Министарство просвете и науке пројекат

(2005-2009.) Гамзиград– Felix Romuliana, geophysical survay, archaeological research and architectural analysis, Археолошки институт,  Београд, и Римско-германска комисија Немачког археолошког института, Франкфурт.

 

 Ангажовање на пројектима

(2011.-) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство просвете и науке, пројекат,  руководилац Др Ивана Поповић, научни саветник Археолошког института у Београду.

(1985-1991.) члан археолошке екипе на истраживањима  локалитета Трајанов мост-Pontes, у оквиру пројекта Ђердап II, под руководством Акад. М. Гарашанина (Одбор за археологију САНУ), др Гордане Марјановић-Вујовић (Народни музеј Београд) и др Милоја Васића (Архолошки институт Београд)

(1986-1990.) године руководилац теренских истраживања на пројекту Археолошка истраживања вишеслојног налазишта Horreum Margi – Равно – Ћуприја, Археолошки институт и Војни музеј у Београду, руководиоци др Милоје Васић и Јадранка Кавајин Мундрић.

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво, Београд;
  • Матица српска, Лексикографско одељење, Нови Сад, члан-сарадник;
  • Римско-германска комисија Немачког археолошког института, Франкфурт (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main), дописни члан.

 

Међународни научни скупови

Limes XXIIII. 24st International Limes Congress, Institute of Archeology, Belgrade – Viminacium, Serbia, September 2nd-9th  2018.

10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology, Beograd, Serbia 2017.

International Symposium of Funerary Anthropology “Homines, Funera, Astra” Sixt edition. Death and Children from Prehistory to the Middle Ages, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, Romania, October 15-18th 2017.

International Symposium of Funerary Anthropology “Homines, Funera, Astra” Fifth edition. Death and Animals from Prehistory to Middle Ages, “1 Decembrie 1918”, University of Alba Iulia, Romania, 18-21 October, 2015.

46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, October 1-4th 2014.

Symposium “Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”,Viminacium, Serbia, October, 5 – 8 2012.

International Conferenc, Romuliana. 50 Years of Archaeological Excavations, Zaječar, Srbija, October 27th – 29th 2003.

3rd International Symposium „Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century„ Sozopol, Bulgaria, Septembar 26th – 30th 2005.

 

Домаћи научни скупови

Годишњи скупови Српског археолошког друштва, 2010-2013, 2016, 2017.

 Античке светиљке- хронологија, типологија и орнаментика. Акта са стручног скупа, Београд, Србија, 2013.

 Археометалургија, VII Саветовање металурга Србије, “ Перспективе развоја металуршке индустрије Србије”, Београд, Србија,11 – 13. септембар, 2008.

 

Библиографија

Монографије:

Živković, D. Štrbac, N. Petković, S. Lamut, J. 2018. Felix Romuliana – ranovizantijski arheometalurški centar, Bor: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor

Петковић, С. Гавриловић-Витас, Н., Миладиновић-Радмиловић, Н., Илијић, Б. 2016. Погребни ритуал и Дионисов култ на Равни (Timacum Minus), Београд – Књажевац: Археолошки институт (Посебна издања 57)

Petković, S. 2010. Rimske fibule u Srbiji od I do V veka n.e.(Römische Fibeln in Serbien von 1. bis 5. Jh. nach Chr.), Beograd: Arheološki institute (Posebna izdanja 50)

Petković, S. Ružić, M. Jovanović, S. Vuksan, M. Zoffmann, Zs. 2005. Roman and Medieval necropolis in Ravna near Knjaževac, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 42)

Petković, S. 1995. Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije,Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 28)

Поглавља у монографијама и зборницима:

 Petković, S. Bugarski, I. Miladinović-Radmilović, N. 2017. A Non-Wandering Soldier’s Grave? The Seventh-Century Burial in Davidovac (Southern Serbia), in Grenzübergänge. Spätrömisch, -frühchristlisch, -frühbyzantisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau/ Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as categories in historical-archaeological research on the middle Danube. herausgeben von I. Bugarski, O.Heinrich-Tamáska, V. Ivanišević und D. Syrbe / Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 4, herausgegeben von O. Heinrich-Tamáska, N. Krohn und S.Ristow, 247-272. Greiner: Remshalden

Petković, S. 2017. Roman Necropolis with Cremation in Davidovac near Vranje – Contribution to Study of Mala Kopašnica – Sase Type Graves, in Ante portam auream. Studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović, ed.  M. B. Vujović, 151-176. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of philosophy

Петковић, С. 2016. Ромулијана у време после царске палате, у Felix RomulianaГамзиград, ур. И. Поповић.167-199. Београд: Археолошки институт (Посебна издања 47)

Petković, S. 2011. Late Roman Romuliana and Mediaeval Gamzigrad from the end of 4th to 11th centuries AD, in Keszthely – Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, Hrsg. O. Heinrich-Tamaska. 267-283. Budapest – Leipzig – Kesthely – Rahden. 267 – 283.

Petković, S. 2011. Gamzigrad – Romuliana in der Zeit nach dem Kaiserlichen Palast, in Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Pälaste und Großvillen im Donau-Balkan Raum, ed. G. von Bülow, H. Zabehlicky. 113 -128. Bonn: KVF (Band 15)

Петковић, С. 2010. Римски Гамзиград пре царске палате, у Felix Romuliana – Гамзиград, ур. И. Поповић, 33-42. Београд: Археолошки институт (Посебна издања 47)

Petković, S. 2009. Fibulae and Roman Army on Danube in Moesia Superior, in Vivere militare est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, ed. M. Korać, 65-131. Belgrade: Institute of Archaeology (Vol. I)

Радови у међународним научним часописима

Tapavički-Ilić, M. Petković, S. 2017. Figural Stone Decoration from Horreum Margi (Ćuprija). Banatica 27:163-185.

Petković, S. Miladinović-Radmilović, N. 2014. Military Graves from the Late Roman Necropolis at Slog in Ravna (Timacum Minus). Starinar LXIV: 87-130.

Petković, S. Miladinović-Radmilović, N. 2014. Military Graves from the Late Roman Necropolis at Slog in Ravna (Timacum Minus). Starinar LXIV: 87-130.

Petković, S. Ilijić, B. 2013. Votive Altar of Lucius Petronius Timachus. Starinar LXIII:53-72.

Petković, S. 2011. The Crossbow Fibulae from Gamzigrad (Romuliana). Starinar LX: 111 – 136.  

Petković, S. 2011. Roman Settlement on Gamzigrad Prior to the Imperial Palace Felix Romuliana. Starinar LXI: 171 – 190.

Petković, S. 2009. The Traces of Roman Metallurgy in Eastern Serbia. Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B: 187 -196.

Petković, S. 2008. Unilateral Antler Combs from Romuliana. Starinar LVI: 353 – 366.

Petković, S. 1999. Meaning and Provenance of Horses’ Protomes Decoration on the Roman Antler Combs. Starinar XLIX: 213 – 228.